Manja slova Veća slova RSS
>

Raspisani novi pozivi za tvining projekte u H2020 programu

Raspisani novi pozivi za tvining projekte u H2020 programu
Datum objave: 17.05.2018 07:24 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Evropska komisija je 15. maja raspisala konkurs za Tvining projekte u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Izazov koji pokušava da riješi ovaj segment programa je kako povezati naučne institucije iz naučno manje razvijenih zemalja sa liderskim institucijama iz EU. U potrazi za izvrsnošću u nauci, istraživački napredne institucije najčešće sarađuju unutar zatvorenih grupa, na taj način istiskujući veliki broj perspektivnih institucija iz takmičenja za naučne fondove. Tvining projekti se odnose na rješavanje ovog izazova. Opredijeljen je budžet od 30 miliona EUR, a vrijednost jednog projekta je do 800.000 EUR, Rok za podnošenje predloga projekata je 15. novembar 2018. godine. Šifra poziva: WIDESPREAD-03-2018.


Domen poziva:

Tvining ima za cilj značajno osnaživanje definisane istraživačke oblasti na univerzitetima ili istraživačkim organizacijama* iz manje razvijenih zemalja (widening zemlje**), povezujući ih sa najmanje dvije liderske institucije na međunarodnom planu, iz drugih zemalja članica ili zemalja pridruženih programu. Tvining će:

Unaprijediti naučni i tehnološki kapacitet institucija sa fokusom na ustanove ili organizacije iz widening zemalja;

Pomoći podizanju istraživačkog profila institucije iz widening zemlje, kao i naučnih profila njenog osoblja;

Uspješni tvining projekti će trebati da jasno predstave naučnu strategiju kojom će se napraviti značajan iskorak i podstaći naučna izvrsnost i inovativni kapacitet u definisanoj oblasti istraživanja, kao i naučni kvalitet partnera uključenih u projekat. Ova naučna strategija će uključiti plan za formulisanje novih zajedničkih istraživačkih projekata u rečenoj oblasti i objasniti kako će tvining pomoći da istraživanje dovede do nove faze, proširujući njegov opseg i naučno partnerstvo. Ukoliko je relevantno, treba da budu naglašene veze projekta sa Ciljevima održivog razvoja UN.

Strategija treba da uključi sveobuhvatan skup mjera koje će projekat podržati. One uključuju: kratkoročne razmjene osoblja; ekspertske posjete, kratkoročne misije ili virtuelnu obuku; učešće na konferencijama; organizaciju zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću.
Očekuje se fokus ka unapređenju uključivanja mladih istraživača (definicije prema MSCA pod-programu) u instituciji koordinatoru iz widening zemlje. To bi trebalo da se formuliše u okviru posebnog radnog paketa posvećenog mladim istraživačima, koji može da uključuje obuke, mentorstvo i umrežavanje.

Uopšteno, troškovi upravljanja, administracije, umrežavanja, obuke, putovanja – su prihvatljivi u okviru tvining projekta. Neprihvatljivi su troškovi infrastrukture i opreme, istraživanja (uključujući potrošne materijale), u skladu sa odredbama iz člana 6.5.C tipskog Ugovora o grantu.
Trajanje tvining projekta može biti do 3 godine.
Evropska komisija smatra da projekti sa iznosom do 0,8 miliona EUR mogu adekvatno da odgovore izazovu. To ne znači da projekti kojima se traži manji iznos ne mogu biti izabrani za finansiranje.

Očekivani efekat:

Povećana istraživačka izvrsnost institucije koordinatora u definisanoj oblasti istraživanja
Poboljšanje reputacije, privlačnosti i umreženosti institucije koordinatora
Unaprijeđena sposobnost za takmičenje za naučne fondove na nacionalnom, EU i međunarodnom planu

Potrebno je kvalitativno i kvantitativno ilustrovati očekivani potencijalni efekat tvining projekta u instituciji koordinatoru, zasnovano na indikatorima poput očekivanih naučnih publikacija u revidovanim časopisima, ugovorima o saradnji sa biznisom, intelektualnoj svojini, novim inovativnim proizvodima ili uslugama.

Treba pokazati kako će vodeće naučne institucije u partnerstvu doprinijeti u smislu pristupa novim istraživačkim mogućnostima, kreativnosti i razvoju novih pristupa, kao i kako će biti izvor povećane mobilnosti (dolazne i odlazne) naučnika.
Benefiti za same međunarodne liderske naučne institucije i načini kako će oni biti ostvareni putem partnerstva takođe treba da budu obrazloženi.

Sve informacije, on-line alatka za podnošenje prijave projekta, dokumenta, mogu se naći na ovom linku
Za podršku u pripremi predloga projekta možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Widening, Ministarstvo nauke Crne Gore, branka.zizic@mna.gov.me

* Glavni partneri u tvining projektu su univerziteti i naučni instituti (javni ili privatni). Partner u projektu, nakon ispunjenja minimalnih zahtjeva, može biti i kompanija, ukoliko je to opravdano projektom. Privatno profitno pravno lice ne može biti koordinator tvining projekta.
** Kompozitni indikator naučne izvrsnosti 2 koristi se za identifikaciju "low R&I performing" or "Widening" countries (do 70% EU prosjeka). Crna Gora pripada ovoj grupi zemalja.