Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo nauke traži strateškog partnera za sprovođenje pred-akceleracijskog programa za inovativne startapove

Ministarstvo nauke traži strateškog partnera za sprovođenje pred-akceleracijskog programa za inovativne startapove
Datum objave: 26.07.2019 11:30 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Korekcija ovog Javnog poziva objavljena je 10. septembra i dostupna je ovdje

Na osnovu člana 11 Zakona o inovativnoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 42/16), Strateškog okvira: Program podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori (2019-2021), Operativni cilj 3: “Finansiranje i pristup kapitalu”,

MINISTARSTVO NAUKE
o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
ZA STRATEŠKO PARTNERSTVO U SPROVOĐENJU
PRED-AKCELERACIJSKOG PROGRAMA ZA INOVATIVNE STARTAPOVEI – Predmet Javnog poziva

Ministarstvo nauke podržava preduzetnike u validaciji njihove inovativne ideje na tržištu i daljem usavršavanju inovativnih startap projekata. Pred-akceleracijski program je namijenjen preduzetnicima ili inovatorima u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, koji namjeravaju da iznesu nove proizvode ili usluge na tržište. Ovaj pred-akceleracijski program ima cilj da obuči i podrži do 10 timova iz Crne Gore tokom 4-6 mjeseci. Izabranim timovima će da bude ponuđen niz instrumenata koji im pomažu da bolje razumiju potrebe svojih klijenata, validuju i unaprijede svoj preduzetnički projekat, poput obuka, istraživanja tržišta i identifikovanja prilika, mentorstva i eksterne ekspertize. Na kraju programa, učesnici će imati priliku da predstave svoju ideju pred panelom uspješnih preduzetnika i potencijalnih investitora. Učesnici u programu će imati mogućnost da pokriju lične troškove tokom njegovog programa kao i troškove vezane za unapređenje preduzetničkog projekta.

Putem ovog Javnog poziva, Ministarstvo nauke traži strateškog partnera koji bi preuzeo definisanje detalja programa i njegovu realizaciju.

Tematski fokus programa, tj. inovativnih ideja koje će biti selektovane, treba da je u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore i / ili UN Ciljevima održivog razvoja.

U prijavi na ovaj Javni poziv, strateški partner dostavlja razrađen Pred-akceleracijski program za inovativne preduzetnike, koji je u skladu sa ovim Javnim pozivom, kao i finansijsku ponudu. Konačna verzija Programa biće dodatno usaglašena s Ministarstvom nauke, nakon selekcije partnera.

II - Benefiti Programa

Program će podržati preduzetnike koji su aplicirali s inovativnom idejom koja je tokom stručne evaluacije ocijenjena kao perspektivna i kojoj je potrebna validacija na tržištu, dalji razvoj poslovnog modela kao i tehnologije / dizajna. Putem susreta i razgovora s korisnicima (moguća su i putovanja radi uspostavljanja direktnih poslovnih kontakata), učesnici će steći dragocjen uvid u poslovne procese, koji će im pomoći da razviju ono što su klijenti spremni da kupe. Obuke i ekspertska podrška tokom programa će im pomoći u daljem razvoju proizvoda / usluga i poslovnog modela.

III - Uslovi učešća strateškog partnera / konzorcijuma koji se prijavljuje da sprovodi Program

1. Organizacija/e koja/e se po svom statutu ili organizacionoj strategiji bave aktivnostima iz domena razvoja preduzetništva i tehnoloških inovacija, te srodnim pred-akceleracijskim i inkubacijskim programima
2. Podnosilac prijave može biti jedno pravno lice ili konzorcijum više pravnih lica, iz poslovnog sektora, državnog sektora, sektora visokog obrazovanja ili nevladinog sektora (uključujući naučnoistraživačke ustanove)
3. Vodeći partner u mogućem konzorcijumu mora biti registrovan u Crnoj Gori, dok ostali članovi konzorcijuma mogu biti iz Crne Gore ili inostranstva.
4. Neophodni ljudski resursi za sprovođenje Programa, sa kompetencijama kao što su: menadžment tehnoloških projekata (softver i hardver), razvoj startapa, marketing (digitalni marketing, crowdfunding, brendiranje), menadžment grantova dobijenih od države ili EU, finansijski menadžment isl.
5. Sposobnost da se angažuju vrhunski stručnjaci iz zemlje i inostranstva u obuci, mentorstvu i razvoju proizvoda / usluga / tržišta
6. Finansijski i administrativni kapaciteti za upravljanje programom

IV - Ključni elementi Programa sa kojim potencijalni strateški partner aplicira kako bi dokazao da ima ubjedljivu stategiju i potrebne resurse za njegovu uspješnu implementaciju su:

1. Način identifikacije potencijalnih korisnika (startap timova) – kako će Program biti promovisan, koji će se kanali komunikacije koristiti, kakve odnose potencijalna Ugovorna strana planira da izgradi sa trećim stranama (startapovima) što bi osiguralo uspjeh Programa, isl.
2. Kriterijumi za ocjenu prijava – potrebno je izložiti kriterijume za ocjenu prijava inovativnih startapova za učešće u Programu. Kriterijumi treba da budu objektivni i standardizovani, i jedan su od najvažnijih elemenata prilikom ocjene prijava na ovaj Javni poziv. Posebna pažnja prilikom evaluacije prijava treba da bude posvećena uticaju projekata na ciljeve definisane S3 strategijom i /ili UN SDG.
3. Reference menadžment tima i eksternih ocjenjivača koji će da učestvuju u ocjeni prijava startap ideja (očekuju se eksperti visokog profila sposobnih da donesu kvalitetnu i nepristrasnu odluku)
4. Atraktivan i kreativan naziv Programa
5. Detaljni budžet Programa

V - Opravdani troškovi koje Program može da pokrije iz sredstava Ministarstva nauke su:

1. Lični troškovi za najviše 4 člana startap tima (iako timovi mogu imati i više članova)
2. Troškovi osoblja koje sprovodi Program
3. Angažovanje eksternih stručnjaka i mentora
4. Marketing i PR
5. Materijalni troškovi rada startap timova, kao i upravljanja Programom
6. Putni troškovi
7. Indirektni troškovi (maksimum 7% od direktnih troškova)
Prednost u ocjeni prijava na ovaj Javni poziv imaće partneri koji doprinose ukupnom budžetu Programa iz sopstvenih sredstava / drugih izvora finansiranja.

VI - Neki od uslova koje Pred-akceleracijski program treba da sadrži:

1. Da članovi startap timova imaju boravište ili prebivalište u Crnoj Gori
2. Da timovi razvijaju inovaciju koja ima za cilj da napravi značajan uticaj na bilo koji od ciljeva definisan u Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore (S3.me) i / ili UN Ciljevima održivog razvoja (SDG-s).
3. Da timovi nijesu prethodno dobili značajna finansijska sredstva (preko 10.000 €) koja podržavaju validaciju iste ideje / inovacije na tržištu (iz bilo kojeg fonda)

VII - Sadržaj prijave

1. Razrada Pred-akceleracijskog programa, sa detaljima njegove realizacije, uključujući finansijsku ponudu, odnosno budžet (u predviđenom prijavnom obrascu)
2. Profil strateškog partnera / konzorcijuma i sažeci biografija menadžment tima i eksternih eksperata
3. Statut / izvod iz statuta ili organizacione strategije svih uključenih partnera koji dokazuje vezanost za predmet ovog Javnog poziva
4. Dokaz o finansijskoj sposobnosti glavnog partnera (stanje na računu, završni račun za prethodne 2 godine)

VIII – Ocjena prijava

Postupak ocjene prijava sprovodi komisija koju imenuje Ministarstvo.

IX – Zaključivanje ugovora

S izabranim partnerom / konzorcijumom, Ministarstvo nauke će sklopiti ugovor o poslovnoj saradnji, a partner će biti u obavezi da dostavi bankovnu garanciju.

X – Pravila o državnoj pomoći

Ovaj konkurs realizuje se u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći, de-minimis. Nakon selekcije krajnjih korisnika Programa (trećih strana), u slučaju da su privredna društva, ugovarač je u obavezi da Agenciji za zaštitu konkurencije dostavi popunjene Obrasce izjave za pomoći male vrijednosti u kojima se navode iznosi dodijeljenje državne pomoći za period prethodne tri godine, za svako privredno društvo koje je krajnji korisnik Programa.

XI – Predviđeni rok za realizaciju Programa

Ukupno trajanje Programa je 9 mjeseci (uključuje pripremnu i zaključnu fazu). Potencijalni početak Programa je oktobar 2019. g.

XII – Rok za prijavljivanje

Prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti najkasnije do 15. septembra 2019. godine, do 14:00 časova.

XIII – Način prijavljivanja

Prijave sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se u jednom štampanom primjerku i jednom elektronskom primjerku na CD/USB u .pdf formatu, lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica. Elektronski primjerak potrebno je dostaviti i putem elektronske pošte, na i-mejl adresu: arhiva@mna.gov.me

Kontakt osoba za Javni poziv u Ministarstvu nauke: Branka Žižić, branka.zizic@mna.gov.me tel. 020 405 331.

***

Tekst Javnog poziva u .pdf formatu može se preuzeti OVDJE

Prijavni forumular preuzeti  OVDJE