Manja slova Veća slova RSS
>

Raspisan konkurs za tvining projekte u Horizontu 2020

Raspisan konkurs za tvining projekte u Horizontu 2020
Datum objave: 24.05.2017 18:42 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Evropska komisija je 11. maja raspisala konkurs za Tvining projekte u okvirnom programu za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Cilj ovog segmenta programa je pružanje podrške istraživačkim organizacijama iz naučno manje razvijenih zemalja da putem partnerstava sa liderskim institucijama iz EU naprave značajan iskorak u svojoj naučnoj i inovativnoj djelatnosti. Opredijeljen je budžet od 30 miliona EUR, što znači da će biti finansirano oko 30 projekata. Rok za podnošenje predloga projekata je 15. novembar 2017. godine.

Izazov:

Izazov koji se tretira ovim pozivom za projekte odnosi se na jaz u umreženosti i na nedostatke koji postoje između istraživačkih ustanova u naučno manje razvijenim zemljama EU i pridruženim zemaljama * i njihovih pandana iz EU koji imaju međunarodnu prepoznatljivost i liderstvo. U potrazi za izvrsnošću, napredne istraživačke institucije pokazuju tendenciju saradnje u zatvorenim grupama, što proizvodi efekat istiskivanja iz takmičenja za naučne fondove velikog broja potencijalno odličnih institucija. Tvining projekti nastoje da odgovore na ovaj izazov.

Svrha:

Tvining ima za cilj značajno osnaživanje definisane istraživačke oblasti na univerzitetima ili istraživačkim organizacijama** iz manje razvijenih zemalja (widening zemlje), povezujući ih sa najmanje dvije liderske institucije na međunarodnom planu, iz drugih zemalja članica. Tvining će:

  • Unaprijediti naučni i tehnološki kapacitet institucija sa fokusom na ustanove ili organizacije iz widening zemalja;
  • Pomoći podizanju istraživačkog profila institucije iz widening zemlje, kao i naučnih profila njenog osoblja;

Uspješni tvining projekti će trebati da jasno predstave naučnu strategiju kojom će se napraviti značajan iskorak i podstaći naučna izvrsnost i inovativni kapacitet u definisanoj oblasti istraživanja, kao i naučni kvalitet partnera uključenih u projekat. Ukoliko je relevantno, veze projekta sa UN ciljevima održivog razvoja treba da budu naglašene.

Strategija treba da uključi sveobuhvatan skup mjera koje će projekat podržati. One uključuju: kratkoročne razmjene osoblja; ekspertske posjete, kratkoročne misije ili virtuelnu obuku; učešće na konferencijama; organizaciju zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću.

Uopšteno, troškovi upravljanja, administracije, umrežavanja, obuke, putovanja – su prihvatljivi u okviru tvining projekta. Neprihvatljivi su troškovi infrastrukture i opreme, istraživanja (uključujući materijale).

Trajanje projekta može biti do tri godine.

Komisija smatra da projekti koji zahtijevaju podršku od oko 1 milion EUR mogu na adekvatan način da ispune očekivanja. To ne znači da projekti kojima se traži manji iznos ne mogu biti izabrani za finansiranje.

Očekivani efekat:

  • Povećana istraživačka izvrsnost institucije koordinatora u definisanoj oblasti istraživanja
  • Poboljšanje reputacije, privlačnosti i umreženosti institucije koordinatora
  • Unaprijeđena sposobnost za takmičenje za naučne fondove na nacionalnom, EU i međunarodnom planu

Potrebno je kvalitativno i kvantitativno ilustrovati očekivani potencijalni efekat tvining projekta u instituciji koordinatoru, zasnovano na indikatorima poput očekivanih naučnih publikacija u revidovanim časopisima, ugovori o saradnji sa biznisom, intelektualna svojina, novi inovativni proizvodi ili usluge.

Institucije iz razvijenijih zemalja će ostvariti takođe korist, poput pristupa novim područjima istraživanja, razvoj kreativnih pristupa, povećana mobilnost naučnika itd.

Sve informacije, on-line alatka za podnošenje prijave projekta, dokumenta, mogu se naći na ovom linku

Za podršku u pripremi predloga projekta možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Widening, branka.zizic@mna.gov.me

* Kompozitni indikator naučne izvrsnosti 2 koristi se za identifikaciju "low R&I performing" or "Widening" countries (do 70% EU prosjeka). Crna Gora pripada ovoj grupi zemalja.

** Glavni partneri u tvining projektu su univerziteti, naučni instituti (javni ili privatni). Partner u projektu, nakon ispunjenja minimalnih zahtjeva, može biti i kompanija, ukoliko je to opravdano projektom. Privatno profitno pravno lice ne može biti koordinator tvining projekta