PROJEKTI

 

PROGRAMI

INSTITUCIJA/ RUKOVODILAC

OBLAST

NAZIV PROJEKTA/ AKRONIM

SIŽE PROJEKTA

POČETAK PROJEKTA

UKUPNA VRIJEDNOST

FINANSIRANJE OD MNA

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Biotehnički fakultet - UCG

Nedeljko Latinović

Poljoprivreda i hrana

Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedninjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori

BIOEXTRA

Rezultati ovog projekta prosirice saznanja 0 rnoqucnostirna suzbijanja bolesti vinove loze i
doprinijeti stvaranju osnove za dalje razvijanje interdisciplinarnih aktivnosti u ovoj oblasti.

01. mart 2018.

28.200,00

15.000,00

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Institut za javno zdravlje

Irena Nikolić

Novi materijali, proizvodi i servisi

Novi materijali na bazi otpada iz industrije čelika

NEWMAT

Definisanje uslova procesa prečišćavanja tj.
uklanjanje teških metala iz otpadnih voda ili rastvora nastalih kao rezultat industrijskih
djelatnosti korišćenjem AAT kao novog adsorbensa, kao i stabilizacija/solidifikacija opasnog otpada korišćenjem
neopasnog otpada.

01. januar 2018.

18.000,00

10.000,00

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Biotehnički fakultet - UCG

Vučeta Jaćimović

Poljoprivreda i hrana

Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije

ISDŠ

Podizanje plantaža divljeg šipka na većim površinama, povećanje proizvodnje plodova, i manja zavisnost od klimatskih uslova.

01. januar 2018.

22.920,00

12.000,00

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Institut "Simo Milošević"

Snežana Pantović

Medicina i zdravlje ljudi

Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflatorni odgovor kod reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti

BEPMARK

Procjena kliničke efikasnosti 4-sedmičnog programa balneoterapije u kombinaciji sa ishranom, kod pacijenata sa sistemskom inflamacijom, kroz evaluaciju proinflamatornih, prooksidativnih, prokoagulantnih i prometaboličkih biomarkera, kao i jačanje istraživačkih i naučnih kapaciteta u Crnoj Gori, neophodnih za razvoj i primjenu inovativnih metodologija u ovoj oblasti.

01. mart 2018.

127.000,00

12.000,00

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Q-TEK d.o.o.

Dmitry Tarasov

Medicina i zdravlje ljudi/Novi materijali, proizvodi i servisi

Uređaj za određivanje antioksidantne aktivnosti

BLIZAR

Izrada mjernog analitičkog instrumenta za određivanje antioksidantne aktivnosti u prehrambenim
proizvodima, metodologija primjene istog i prikupljanje dodatnih podataka, preporuka i
iskustava o samoj primjeni u oblastima vezanim za život i zdravlje ljudi.

 01. januar 2018.

26.600,00

12.000,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Amplitudo d.o.o.

Miloš Lalatović

ICT

Nadogradnja softvera sa elementima planiranja resursa u firmi za INDIGO platformu za nove kompetencije (Softwer upgrade with enterprise resource planning elements for INDIGO platform with new competencies)

SERPICO

 Inovativna i tržišno orijentisana aplikacija za optimizaciju rada u preduzećima.

01. januar 2019.

40.570,00

26.930,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Fleka d.o.o.

Miloš Milošević

ICT

Talkini

TALKINI

Nova aplikacija za video konferencije, koja će imati nekoliko značajnih karakteristika u okviru jednog proizvoda, čime će nadmašiti postojeća rješenja.

01. januar 2019.

137.568,00

94.977,60

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Business Universal Media d.o.o.

Dražen Raičković

ICT

Proventum

PROVENTUM

Ovo inovativno rješenje predstavlja elektronsku aplikaciju koja će kompanijama omogućiti povećanje efikasnosti administrativnih procedura.

01. januar 2019.

147.300,00

99.990,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije – UDG

Marko Simeunović

ICT

Monitoring sistem za parametre životne sredine u realnom vremenu (Real-time environmental parameters monitoring system)

RTEPMS

Inovacijom je predviđeno značajno unapređenje postojeće tehnologije u monitoringu životne sredine i kvaliteta pijaće vode.

01. januar 2019.

99.080,00

69.080,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

M-tel d.o.o.

Milena Vučinić

Energija

Energetski efikasna pametna kuća (Energy Efficient Smart Home)

E2SH

Ovo inovativno rješenje je zasnovano na kontroli kućnih uređaja pomoću pametnih telefona, kao načina racionalizacije troškova i uštede energije.

01. januar 2019.

100.000,00

100.000,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Fleka d.o.o.

Marko Lekić

ICT

Virtuelni POS (Virtual POS)

VPOS

Efikasno rješenje za sve prisutnije zahtjeve elektronske trgovine, posebno za mala preduzeća koja nemaju razvijenu IT mrežu.

01. januar 2019.

136.472,00

95.530,40

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

M-tel d.o.o.

Milica Raičević

Medicina i zdravlje ljudi, ICT

Uvođenje elektronskih protokola (Introduction of electronic protocols)

ELPR

Inovativan, standardizovan elektronski protokol namijenjenom zdravstvenom sistemu, koji treba da omogući da Crna Gora uhvati korak sa savremenom medicinom.

01. januar 2019.

120.000,00

60.000,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Fakultet za prehrambene tehnologije, bezbijednost hrane i ekologiju – UDG

Aleksandra Martinović

Poljoprivreda i hrana

Inovacija proizvoda i procesa u crnogorskoj prehrambenoj industriji (Products and process innovation in the Montenegrin food industry)

INNOFOOD

Riječ je o inovacijama u tradicionalnim mliječnim proizvodima, razvojem i integracijom posebnih probiotskih kultura.

01. januar 2019.

99.089,00

69.651,00

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije – UDG

Biljana Stamatović

ICT

Pridruživanje permanentnoj mreži EUREF sa više GNSS CORS stanica u Crnoj Gori (Joining to EUREF permanent network with Multi GNSS CORS Stations in Montenegro)

MontePN

Glavni cilj inovativnog projekta je uspostavljanje moderne stalne GNSS stanice na teritoriji Crne Gore, koja će prerasti u dio globalne mreže stanica i koja će imati mogućnost prijema signala od Galileo satelitskog navigacionog sistema kao jednog od najvećih projekata Evropske svemirske agencije (ESA)”


 

01. januar 2019.

85.250,00

59.675,00

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. god. - Učešće u Eureka programu

Pomorski fakultet Kotor, UCG

Špiro Ivošević

Novi materijali, proizvodi i servisi

Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici (Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics)

PROCHA-SMA

Pronalazak nove mogućnosti izrade SMM, prvenstveno legura CuAlNi i NiTi, koje imaju najčešću primjenu u biomedicini i nautici.

01. decembar 2018.

50.000,00

45.000,00

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. god. - Učešće u Eureka programu

Elektrotehnički fakultet, UCG

Božo Krstajić

Novi materijali, proizvodi i servisi

Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala (Device for Fault and State detection of Rotary machineries based on acoustic signals)

FASTER

Unaprijeđenje rada rotacionih aktuatora razvijanjem novih algoritama za estimaciju stanja i korišćenja akustičkih signala u realnom industrijskom okruženju razvijanjem adaptivnih tehnika za detekciju kontaminacija.

01. januar 2019.

100.000,00

45.000,00

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2015. god. - Učešće u Eureka programu

MTF (UCG)

Biljana Damjanović-Vratnica

Poljoprivreda i hrana

Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visoko kvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću

COMPLANT

Opšti cilj projekta je sveobuhvatna obrada biljnih sirovina i definisanje tehnoloških podataka proizvodnje standardizovanih biljnih ekstrakata sa koncentrisanim bioaktivnim komponentama i razvoj novih i inovativnih fitopreparata za poboljšanje zdravlja ljudi.

01. januar 2016.

40.000,00

30.000,00

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2015. god. - Učešće u Eureka programu

FPTBHE (UDG)

Vladan Božović

Poljoprivreda i hrana

Novi funkcionalni voćni sokovi koju utiču na zdravlje konzumenta

PROBEV

Cilj projekta jeste proizvodnja novih funkcionalnih voćnih napitaka od jabuka/grožđa sa dodatkom optimalne kombinacije prebiotika, probiotika i antioksidanata, kao alternativna prehrambena matrica fermentisanim mliječnim napicima i jogurtima (najviše korišćena probiotska hrana), a sve u cilju poboljšanja opšteg zdravstvenog statusa konzumenata

01. septembar 2016.

120.000,00

45.000,00

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

Saša Mujović

2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo

Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko

CROSSBOW

CROSSBOW projekat ima za cilj da pruži usluge predstavnicima prenosivnih mreža pri različitim scenarijima, kako bi se promovisale održive elektične mreže, koje sadrže veću penetraciju obnovljivih izvora energije u cjelokupnoj proizvodnji i pružaju mogućnost uspostvaljanja panevropskih balasnih tržišta elektične energije, bliskih realnom vremenu.

01.01.18

528,938 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet

Igor Pajović

1 Prirodne nauke, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini, 106 Biološke nauke, 2 Tehničko-tehnološke nauke, 208 Biotehnologija za životnu sredinu, 3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju, 4 Poljoprivredne nauke, 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, 403 Veterina 

Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komarca Aedes albopictus u Crnoj Gori

 

Osnovni cilj projekta je uvođenje u praksu inovativnih rješenja u suzbijanju i suspresiji vektorskih vrsta komaraca, na prvom mjestu invazivnih vrsta.

06.01.18

100,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet

Jelena Zindović

4 Poljoprivredne nauke, 405 Ostale poljoprivredne nauke

Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije

NGS 

Unapređenje znanja, vještina i kompetencija istraživača u primjeni sekvencioniranja nove generacije u detekciji virusnih oboljenja u Crnoj Gori.

01.01.18

19,385 €

19,385 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport

Stevo Popović

3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju

Efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvo

EPA-SIOP

Glavni cilj projekta je da se utvrde efekti tjelesnog vježbanja na inkluziju osoba starije dobi u društvu, dok su posebni ciljevi da se:1.napravi trenutna analiza kad je uključenost osoba sterije dobi u sistematskim i tjelesnim aktivnostima u pitanju i objavi studija koja bi promovisala (ne)prihvatljivo stanje na terenu,2.organizuje ekprimentalno istraživanje na slučajno izabranom homogenom uzorku u kojoj bi se učesnicima ekperimentalne grupe organizovala sistematska tjelesna aktivnost po programu eksperata sa Fakulteta za sport i fiztičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u trajanju od šest mjeseci, dok bi kontrolna grupa imala uobičajene (ne)aktivnosti,3.utvrde očekivane razlike u stavovima u korist učesnika ekprimentalne grupe koji su učestvovali u organizovanim tjelesnim aktivnostima kada su sljedeći faktori u pitanju:društvena umreženost i podrška, usamljenost i društvena izolacija, kvaliteta društvenih odnosa, društvene mogućnosti i uticaj odnosa života i procesa populacije na društvene aspekte isključenosti,4.organizuje niz promotivnih aktivnosti kroz štampane i elektronske medije, kao i niz predavanja i radionica u javnim ustanovama u kojima participiraju osobe starije dobi, i 5.publikuje priručnika sa smjernicama kako sistematska uključenost u tjelesnim aktivnostima može pozitivno uticati na društvenu uključenost osoba starije dobi.

01.01.18

20,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

Nevena Mijajlović

1 Prirodne nauke, 101 Matematika 

Igre koje generišu mreže: transport, ekonomija i društvena evolucija

Igre-TEE

Umrežavanje i rad sa nekoliko relevantnih institucija iz EU, SAD i Rusije u nekoliko oblasti Teorije igara i razrada novih modela i načina njihovog rješavanja, što će rezultirati publikovanjem novih članaka u relevantnim međunarodnim časopisima i predstavljanjem rezultata u Crnoj Gori i inostranstvu.

20/1/2018

18,440 €

18,440 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Centar za studije i kontrolu kvaliteta

Sanja Peković

5 Društvene nauke, 509 Ostale društvene nauke, 6 Humanističke nauke, 605 Ostale humanističke nauke

Kvalitet u istraživanju u društvenim i humanističkim naukama

KVIDIH

Jačanje inovativnosti istraživačkih kapaciteta Univerziteta Crne Gore kroz usaglašavanje sa zahtjevima i trendovima Evropske istraživačke zone; Kreiranje preporuka vezanih za determinate kreiranja kvaliteta i društvenog uticaja kroz istraživanje; Kreiranje Izvještaja i Preporuka o metodama evaluacije kvaliteta u istraživanju u društvenim i humanističkim naukama.

01.01.18

20,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

Milena Đukanović

2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo, 203 Mašinstvo

Crnogorski nosivi roboti (Montenegrin Wearable Robots)

MWR

Razvoj robotike u Crnoj Gori i uključivanje mlađih saradnika i studenata Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u realizaciji inovativnih ideja iz oblasti humanoidnih robota, umrežavanje sa inostranim naučnicima i prezentiranje rezultata naučnog-istraživačkog rada tokom trajanja projekta na internacionalnim konferencijama i simpozijumima organizovanim od strane COST-a ili

01.01.18

20,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Klinički centar Crne Gore - Institut za bolesti djece

Mira Samardžić

3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju 

Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori 

 

Procjena biološkog uticaja jodiranja soli (12-18 mg KI/kg soli) na djecu školskog uzrasta u Podgorici sa posebnim osvrtom na romsku populaciju.

01.01.18

14,000 €

14,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Danijela Joksimović

1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini

Podrška razvoju fizičke okeanologije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore

ProDATA

Cilj projekta je istraživanje procesa i promjena u moru koji zavise od kretanja osnovnih okeanografskih parametara, na osnovu neprekidnog praćenja ovih parametara mora u dužem vremenskom periodu. Kroz učešće u SeaDataCloud projektu biće obezbjeđena integracija podataka po standardizovanoj metodologiji u međunarodnu evropsku i regionalnu mrežu razmjene podataka i metapodataka, a samim tim i njihova prekogranična valorizacija u analizi i obradi podataka morske sredine.

01.01.18

20,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Vesna Mačić

1 Prirodne nauke, 105 Nauke o Zemlji i srodne nauke o životnoj sredini, 106 Biološke nauke 

Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza s klimatskim promjenama - 3K

3K 

Sakupiti podatke o karakteristikama i promjeni osnovnih fizičkih parametara morske vode (temperatura i salinitet / h / 1 godina /3 dubine). -Započeti monitoring zaštićene vrste kamenog korala (Cladocora caespitosa). -Obučiti mladog kolegu za naučne metode u ronjenju. -Mini sonde (za T i Sal.) i mini sonar iskoristiti za dalja mjerenja tj. nove projekte.

01.01.18

11,450 €

11,450 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet

Nataša Duborija Kovačević

3 Medicinske nauke, 301 Bazična medicina 

Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema - dinamika, uzroci i moguća rješenja

Drug-Short-Mont

Cilj ovog projekta je da se procijene, opišu i analiziraju nestašice ljekova u Crnoj Gori-njihova učestalost, dužina trajanja, uzroci i moguća rješenja iz perspektive ključnih činilaca u lancu snadbijevanja i menadžmenta.Ovim projektom će se dobijeni rezultati sagledati u širem evropskom okviru COST akcije CA15105 "European Medicines Shortages Research Network-addresing supply problems to patients (Medicines Shortages)" koja se realizuje u periodu 2016-2020 i u kojoj Crna Gora učestvuje od samog početka.

01.01.18

15,000 €

15,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Centar za helenske studije

Filip Ivanović

6 Humanističke nauke, 603 Filozofija, etika i religija

Helenska demokratija i Evropa 

HEDE 

Uključivanje Crne Gore u širu naučno-istraživačku akciju, posvećenu bližoj saradnji politike s humanističkim naukama, kako bi se ostvarili novi uvidi u veze (teorijske, političke i institucionalne) između građanskih prava i demokratije u Evropi, kao i angažovanje naučne dijaspore na unapređenju nauke u Crnoj Gori.

03.01.18

15,000 €

15,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Fondacija za promovisanje nauke - PRONA

Danka Marković

5 Društvene nauke, 509 Ostale društvene nauke 

Omladinski naučni forum - OMNAF

OMNAF

Podizanje svijesti o značaju nauke dijalogom između društvenih grupa- akademskog, poslovnog i civilnog sektora u Crnoj Gori 2018/2019.

01.01.18

14,000 €

14,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Fondacija za promovisanje nauke - PRONA

Jovan Mirković

1 Prirodne nauke, 103 Fizičke nauke, 2 Tehničko-tehnološke nauke, 210 Nanotehnologija 

Superprovodne nanotehnologije

SUPERNANOTECH 

Jačanje istraživačkih kapaciteta, u oblasti nanotehnologije, grupe 12 mladih istraživača u cilju bolje međusobne koordinacije, podrške i kooperacije uz proaktivni otvoreni odnos ka drugim istraživačima, međunarodnim istraživačkim centrima i industriji i obezbjeđenju učešća u COST projektu CA16218 u periodu 2018-2020.

01.01.18

20,000 €

20,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Rajko Martinović

 

Montenegrin Marine Biology Laboratory

MEMBER

Pillar: Spreading Excellence and widening participation; Work Programme Year: H2020-2018-2020; TOPIC: ERA Chairs; Topic identifier: WIDESPREAD-04-2019

12.01.17

U fazi je evaluacije u H2020

7,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Rajko Martinović

 

Montenegrin Marine Biodiscovery Research

EMBRacE

Pillar: Spreading Excellence and widening participation; Work Programme Year: H2020-2018-2020; TOPIC: Twinning; Topic identifier: WIDESPREAD-03-2018

12.01.17

U fazi je evaluacije u H2020

7,000 €

Konkurs za podsticanje učešća u programima HORIZONT 2020 I COST

Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

Nataša Raičević

 

3D Structure of the nucleon in momentum space: opening the next stage

TMD-neXt

IFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities

12.01.17

36,000 €

7,000 €

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DOKTORSKA ISTRAŽIVANJA

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Filološki fakultet

Bakić Tanja (stipendista)/ Marija Krivokapić (mentor)

Humanističke nauke

Recepcija Vilijama Blejka u zemljama bivše Jugoslavije od 1905. do 2018.

(RVBJUG)

Istraživaće kako je književni rad Viljema Blejka uticao na umjetničko stvaralaštvo na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1905 – 2018.

1. januara 2019. godine

47.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Filološki fakultet

Bulatović Stefan (stipendista)/ Milica Vuković Stamatović (mentor)

Humanističke nauke

Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u
Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja

 

Pokušaće da utvrdi koji to preduslovi treba da budu zadovoljeni da bi se nastava na crnogorskim univerzitetima uspješno realizovala na engleskom jeziku.

01. januara 2019. godine

40.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Fakultet političkih nauka

Davidović Jovana (stipendista) Dubravka Valić Nedeljković (mentor)

Društvene nauke

Psihološka pozadina patrijarhata i medijsko portretisanje rodnih uloga: osvrt na selektivni abortus u Crnoj Gori

PMSA-CG

Istraživaće uticaj patrijarhalnih normi na diskriminaciju i stereotipe, posmatrajući fenomen selektivnog abortusa u CG.

 od 01. januara 2019. godine

34.500,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Fakultet političkih nauka

Gvozdenović Kristina (stipendista) / Sonja Tomović-Šundić (mentor)

Društvene nauke

Komparativna analiza političkih kultura Crne Gore i Japana

 

Analiziraće metafore u političkom diskursu u crnogorskom i japanskom društvu i otkriti kako se tradicionalne kulturne vrijednosti transformišu pod uticajem novih, rastućih ideologija.

01. januara 2019. godine

51.100,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Filološki fakultet

Ivanović Milan (stipendista)/ Dijana Vučković (mentor)

Društvene nauke

Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom
standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna
i straziva nja i mogucnosti njihove
primjene.

(PKKINLCG)

Bavi će se sociolingvističkim pojavama u našem jeziku – odnosu standardnog jezika i mjesnih govora i promjenama koje su se desile u posljednjih 25 godina, kao i kako se prema njima odnositi u nastavi jezika u školama.

od 01. januara 2019. godine

35.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Biotehnički fakultet

Jokanović Olga (stipendista)/ Božidarka Marković (mentor)

Poljoprivredne nauke

 Karakterizacija i biohemijske promjene tokom zrenja polutvrdih sireva u Crnoj Gori

ZRELISIR

Izučavaće tradicionalne mlječne proizvode, posebno biohemijske promjene tokom zrenja, koje su suštinski bitne za miris i ukus sireva. To će omogućiti i pouzdaniju tehnologiju proizvodnje tradicionalnih sireva.

od 01. januara 2019. godine

47.500,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematički fakultet

Radonjić Marina (stipendista) / Danilo Mrdak (mentor)

Prirodne nauke

Uticaj malog indijskog mungosa (Herpestres auropunctatus Hodgson, 1836) na nativne vrste u Crnoj Gori.

Mungos_MNE

 Na primjeru malog indijskog mungosa, istraživaće opasnosti od invazivnih vrsta za umanjenje bogatstva biodiverziteta u Crnoj Gori.

od 01. januara 2019. godine

50.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Donja Gorica Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis

Radunović Marija (stipendista) Veselin Vukotić (mentor)

Društvene nauke

Mediteranski korijeni ekonomije Evrope

MKEE

Na novi način će sagledavati uzroke krize i gubitka moći evropskog kontinenta na globalnom nivou danas, polazeći od njenih mediteranskih korijena. Novi pogled na probleme današnjice - rezultiraće novim predlozima za njihova rješenja .

od 1. januara 2019. godine

34.500,00 €

 

Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata

Univerzitet Crne Gore Biotehnički fakultet

Velimirović Ana (stipendista) / Zoran Jovović (mentor)

Poljoprivredne nauke

Karakterizacija Autohtonih Populacija Tvrde Pšenice (Triticum durumL.) Crne Gore molekularnim i morfološkim markerima.

KAPT CG

Izučavaće stanje diverziteta tvrde pšenice u CG, a savremene genetske metode proučavanja i dokumentovanja doprinijeće boljem očuvanju i održivoj upotrebi ove sorte.

01. januara 2019. godine

46.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Prirodno-matematički fakultet

Vojinović Marija (stipendista) Danilo Mrdak (mentor)

Prirodne nauke

Molekularno biološka i genetska analiza Balkanskih pastrmsksih vrsta i resvjetljavanje njihove evolucije, populacione strukture i međusobnih filgenetskih odnosa upotrebom ddRAD Next Generation Sequneceing tehnologije

ddRAD-BPE

Bavi će se genetskim proučavanjem endemičnih vrsta pastrmki sa Balkana. Očekuje da će detektovati nove i nedvosmislene genske markere za obilježavanje ovih vrsta što će imati primjenu u njihovoj brzoj i tačnoj identifikaciji.

od 01. januara 2019. godine

50.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Metalurško-tehnološki fakultet

Aleksandra Gezović (stipendista)/ Veselinka Grudić (mentor)

Tehničko – tehnološke nauke

Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije

EKAMAB

Očekuje da će se u okviru ovog projekta dobiti katodni materijali visoko strujnih performansi, koji bi mogli da se primjene u litijum/natrijum-jonskim baterijama.

01. januara 2019. godine

50.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore, Prirodno – matematički fakultet

Mijušković Jelena (stipendista) / Nataša Raičević (mentor)

Prirodne nauke

Od Z bozona do Higs bozona uz ograničenja na broj džetova nastalih pri produkciji bozona na LHC-u

 

Sarađivaće sa timom CMS eksperimenta u CERN-u, na daljim fazama istraživanja specijalnih čestica: fermiona i bozona.

od 01. januara 2019. godine; 01. februara 2020. godine

34.500,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet

Stanković Isidora (stipendista) / Miloš Daković (mentor)

Tehničko-tehnološke nauke,

Analiza nestacionarnih signala: doprinos
kompresivnog odabiranja u disperzivnim kanalima
u smanjenju interferencija

(ANS-CS)

Radiće na polju rekonstrukcije komprimovanih signala. Očekuje da će doći do tačnog predviđanja kvaliteta rekonstrukcije i tako poboljšati karakteristike sistema za rekonstrukciju signala.

01. januara 2019. godine

17.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Mašinski fakultet

Kurbegović Ramiz (stipendista)/ Mileta Janjić (mentor)

Tehničko-tehnološke nauke

Istraživanje obrade abrazivnim vodenim mlazom

(IOAVM)

Proučavaće nedavno razvijenu metodu obrade materijala abrazivnim vodenim mlazom. Kako se pri tome ponaša čelik, keramičke pločice, alubond i drugi materijali koji imaju širok spektar primjene.

od 01. januara 2019. godine

40.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Mediteran Fakultet za turizam

Kavarić Andrea (stipendista) / Silvana Đurašević (mentor)

Društvene nauke

,,Istraživanje uticaja međunarodnih hotelskih lanaca na održivi turizam u Crnoj Gori”

IHCMNE-impact

Ispitivaće efekte koji nastaju prisustvom međunarodnih hotelskih lanaca na tržištu Crne Gore, na ekonomiju, tržište rada, nove tehnologije i druge oblasti.

 01. januara 2019. godine

16.600,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet

Đukić Mirjana (stipendista)/ Duško Luĉić (mentor)

Tehniĉko-tehnološke nauke

Teorijsko i eksperimentalno ispitivanje
spregnutih greda sa punom ab pločom
i sa spregnutom pločom

TEKSI-SPREGA

 Namjerava da unaprijedi postojeće znanje iz oblasti spregnutih konstrukcija kako bi se opravdala i olakšala njihova praktična primjena

od 01. januara 2019. godine

35.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Biotehnički fakultet

Bajagić Balša (stipendista)/ Nedeljko Latinović (mentor)

Poljoprivredne nauke

Ispitivanje uticaja aplikacije fungicida na suzbijanje prouzrokovača bolesti vinove loze

 

 Bavi će se istraživanjem koje treba da unaprijedi uređaje kojima se vrši nanošenje fungicida (atomizere), čime bi se mogla smanjiti količina nanošenja fungicida na vinovu lozu a samim tim i zagađenje životne sredine

 01. januara 2019. godine

43.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja

Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet

Nikolić Nina (stipendista)/ Biljana Šćepanović (mentor)

Tehniĉko-tehnološke nauke

Eksperimentalna i numerička analiza veze
pomoću čeone ploče kod aluminijumskih
konstrukcija

EKINUAV POČEPAK

Planira da dopuni bazu znanja u oblasti analize graničnih stanja nosivosti aluminijumskih konstrukcija i veza elemenata ostvarenih pomoću čeone ploče.

od 01. januara 2019. godine

47.000,00 €

 

Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja


Univerzitet Donja Gorica Fakultet umjetnosti

Rakojević Luka (stipendista) / Maja Đurić (mentor)

Humanističke nauke

Grad i identitet – kulturna mapa Nikšića

GI – KMN

U svom radu koji se bavi kulturnim identitetom grada pod Trebjesom istraživati razvoj urbanih naselja na prostoru Nikšića, ali i važne ličnosti i događaje iz kulturne istorije grada koji su kreirali njegov jedinstven profil.

od januara 2019. godine

28.000,00 €

 

INVO PROJEKAT

INVO projekat

Elektrotehnički fakultet, UCG

Igor Đurović; Igor Radusinović

Informacione tehnologije

Centar izvrsnosti u bioinformatici

BIO-ICT

Svrha Centra izvrsnosti BIO-ICT je sve veća primjena i upotreba najsavremenijih ICT tehnologija u oblastima održive poljoprivrede, monitoringa usijeva, ekosistema voda/mora i šuma, razvoja tehnika za kontrolu i smanjenje zagađenja vazduha, analize i standardizacije prehrambenih proizvoda, kontrole kvaliteta zemljišta i unapređenja javnog zdravstvenog sistema.

41791

3235000

 

INVO projekat

Pomorski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Branislav Dragović

Održivi razvoj i turizam

Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar

SUST-MARINA

Svrha projekta SUST-MARINA su: optimizacija korišćenja prirodnih resursa; predlog načela održivosti koji se odnose na zaštitu životne sredine, ekonomskih i socio-kulturnih aspekata razvoja turizma, te uspostavljanje odgovarajuće ravnoteže između njih koncentrišuci se na njihovu dugoročnu održivost; pružanje dugoročne socio-ekonomske koristi svim zainteresovanim stranama i ponuda novih usluga turistima u marini.

41791

240000

 

INVO projekat

Biotehnički fakultet, UCG

Igor Pajović

Medicina i zdravlje ljudi

Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori

LOVCEN

Ciljevi LOVĆEN Projekta su: uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije, kroz rad na komarcima prenosiocima i njima prenosivim bolestima (virusima, bakterijama, protozoama i nematodama).

41791

390000

 

INVO projekat

Elektrotehnički fakultet, UCG

Srđan Stanković

Informacione tehnologije

Novi ICT trendovi zasnovani na značajno manjem broju podataka/mjerenja i njihova primjena u multimedijama, biomedicini i komunikacijama

CS-ICT

Svrha projekta CS-ICT je uspostavljanje svjetski poznate istraživačke laboratorije koja će se baviti definisanjem naprednih metoda u obradi signala, i u saradnji sa partnerskim institucijama razviti praktične aplikacije.

41791

372000

 

INVO projekat

Fakultet za politehniku, Univerzitet Donja Gorica

Vladimir Mako; Sanja Ivanović

Novi materijali, proizvodi i usluge

Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera

PRODE

Svrha projekta PRODE je uspostavljanje, organizovanje i opremanje profesionalne prototip laboratorije na Univerzitetu Donja Gorica, komercijalizaciju i patentne aktivnosti, kao i obezbjeđivanje održivosti. Namjera je da se stvori i razvije laboratorija za izradu prototipa koja će postati lokalni i regionalni centar za kreiranje i razvoj prototipova različitih proizvoda, kao što su proizvodi od kartona, plastike, tekstila, drveta, kamena i mermera.

41791

337000

 

INVO projekat

Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet Mediteran

 Adis Balota

Energija

Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen

LAMS

Glavni cilj LAMS projekta jeste da se stvori, razvija i održava mjernu stanicu za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen (antenski stub RDC) koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. S obzirom na to da atmosferska pražnjenja prouzrokuju značajne materijalne štete na gotovo svim značajnijim tehničkim sistemima (elektroprivredni, telekomunikacioni, željeznički, prerada nafte i plina, …), potrebno je osmisliti i napraviti adekvatan sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja.

42095

325000

 

INVO projekat

Biotehnički fakultet, UCG

Milan Marković

Poljoprivreda i hrana

Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma

KATUN

Glavni ciljevi projekta su: 1) da se na znanju zasniva održivi razvoj poljoprivrede i agro-turizma na crnogorskim katunima, uz očuvanje kulturnog nasljeđa ruralnih područja; i 2) osnaživanje interdisciplinarnog pristupa u rješavanju izazova ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore i čvršće povezivanje sa međunarodnim partnerima.

42095

315000

 

INVO projekat

Klinički centar Crne Gore

Vesna Miranović

Medicina i zdravlje ljudi

Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori

TELEMONTEKG

Osnovni sadržaj projekta jeste razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema (TELEMONTEKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori. Cilj je da se tokom trajanja projekta sistem razvije do prvog prototipa, da se sprovede validacija sistema i otklone nedostaci, kao i da se stavi u pilot upotrebu i patentira.

42156

315000

 

INVO projekat

Klinički centar Crne Gore

Marina Ratković

Medicina i zdravlje ljudi

HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori

HLA-MNE

Svrha projekta HLA-MNE jeste otkrivanje HLA antigena i formirane Nacionalne laboratorije za HLA tipizaciju, iz sljedećih razloga:
1. Zbog značaja HLA tipizacije u populacionoj genetici - otkrivanja HLA antigena (HLA = Humani leukocitni antigen) tipičnih za našu populaciju, što obezbjeđuje planiranje ispitivanja naslednih bolesti.
2. Kliničkog značaja HLA tipizacije u svakodnevnoj kliničkoj praksi i primjene u svakodnevnoj dijagnstici različitih autoimunih oboljenja; zbog otkrivanja predispozicije (sklonosti) za razvoj malignih bolesti, infektivnih oboljenja
3. Primjene u transplantacionoj medicini
4. Značaja u formiranju registra nesrodnih donora za transplantaciju matičnih ćelija u liječenju različitih oboljenja;
5.
Korelacije sa endemski prisutnim bolestima i oboljenjima u Crnoj Gori.

42278

465000

315000

INVO projekat

Univerzitet Crne Gore Elektrotehnički fakultet /
Institut - Centar izvrsnosti za istraživanje i inovacije

Igor Đurović;
Igor Radusinović
prof .Danilo Nikolić

Informacione tehnologije

Centar izvrsnosti u bioinformatici

BIO-ICT

http://www.bio-ict.ac.me/

01.Jun.14

3,235,000

3,235,000

INVO projekat

Pomorski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Branislav Dragović

Održivi razvoj i turizam

Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar

SUST-MARINA

http://www.heric.me/grant-sust-marina/grant-sust-marina

01.Jun.14

240,000

240,000

INVO projekat

Biotehnički fakultet, UCG

Igor Pajović

Medicina i zdravlje ljudi

Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori

LOVCEN

http://project-lovcen.me/

01.Jun.14

391,640

390,000

INVO projekat

Elektrotehnički fakultet, UCG

Srđan Stanković

Informacione tehnologije

Novi ICT trendovi zasnovani na značajno manjem broju podataka/mjerenja i njihova primjena u multimedijama, biomedicini i komunikacijama

CS-ICT

http://www.cs-ict.ac.me/

01.Jun.14

397,889

372,000

INVO projekat

Fakultet za politehniku, Univerzitet Donja Gorica

Vladimir Mako;
Sanja Ivanović

Novi materijali, proizvodi i usluge

Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline kao što su grafički, modni i dizajn enterijera

PRODE

www.prode.me

01.Jun.14

384,450

337,000

INVO projekat

Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet Mediteran

Adis Balota

Energija

Izgradnja mjerne stanice za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen

LAMS

www.lams-project.me

01.Apr.15

356,704

325,000

INVO projekat

Biotehnički fakultet, UCG

Milan Marković

Poljoprivreda i hrana

Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma

KATUN

www.katun.me

01.Apr.15

334,827

315,000

INVO projekat

Klinički centar Crne Gore

Vesna Miranović

Medicina i zdravlje ljudi

Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori

TELEMONTEKG

http://www.heric.me/grant-telemont-ekg/grant-telemontekg

01.Jun.15

327,859

315,000

INVO projekat

Klinički centar Crne Gore

Marina Ratković

Medicina i zdravlje ljudi

HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori

HLA-MNE

Svrha projekta HLA-MNE jeste otkrivanje HLA antigena i formirane Nacionalne laboratorije za HLA tipizaciju, iz sljedećih razloga:
1. Zbog značaja HLA tipizacije u populacionoj genetici - otkrivanja HLA antigena (HLA = Humani leukocitni antigen) tipičnih za našu populaciju, što obezbjeđuje planiranje ispitivanja naslednih bolesti.
2. Kliničkog značaja HLA tipizacije u svakodnevnoj kliničkoj praksi i primjene u svakodnevnoj dijagnstici različitih autoimunih oboljenja; zbog otkrivanja predispozicije (sklonosti) za razvoj malignih bolesti, infektivnih oboljenja
3. Primjene u transplantacionoj medicini
4. Značaja u formiranju registra nesrodnih donora za transplantaciju matičnih ćelija u liječenju različitih oboljenja;
5.
Korelacije sa endemski prisutnim bolestima i oboljenjima u Crnoj Gori.

01.Oct.15

465,000

315,000

HORIZONT 2020

HORIZONT 2020

Crnogorski Elektroprenosni sistem AD Podgorica i
Elektrotehnički fakultet

Saša Mujović

2 Tehničko-tehnološke nauke

CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market

CROSSBOW

CROSSBOW will propose the shared use of resources to foster cross-border management of variable renewable energies and storage units, enabling a higher penetration of clean energies whilst reducing network operational costs and improving economic benefits of RES and storage units

11.01.17

528,938 €

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet

 

4 Poljoprivredne nauke

Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies

SUPER-G

 The overall objective of the SUPER-G project is to co-develop sustainable PG systems and policies with farmers and policy makers that will be effective in optimising productivity, whilst supporting biodiversity and delivering a number of other ES.

06.01.18

167,000 €

 

HORIZONT 2020

Klinički centar Crne Gore

Olivera Injac

3 Medicinske nauke

Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients with psychotic disorders in low and middle income countries in South Eastern Europe

IMPULSE

IMPULSE aims to facilitate the development of effective community-based mental health care in these countries by implementing an evidence-based, easily deliverable, affordable and cost-saving intervention called DIALOG+.

12.01.17

222,090 €

 

HORIZONT 2020

JU Specijalna bolnica za psihijatriju "Dobrota" Kotor

 

3 Medicinske nauke

LaRge-scalE implementation of COmmunity based mental health care for people with seVere and Enduring mental ill health in EuRopE

RECOVER-E

RECOVER-E’s aims to ensure well-functioning community mental health teams in 5 countries in Europe (Macedonia, Romania, Bulgaria, Croatia, and Montenegro), which will serve as the central node for coordination and provision of care for people with SMI.

01.01.18

375,500 € (na CORDIS-u je 345,858 €)

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore

 

 

Building Europe Link with Latin America

BELLA-S1

 The objective will be to strengthen connectivity to Latin America ensuring very high capacity, cost benefits and the shortest possible route, whilst stimulating diversity over the transatlantic segment.

05.01.16

 

 

HORIZONT 2020

Specijalistička veterinarska laboratorija

Dejan Laušević

4 Poljoprivredne nauke

Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe

 DEFEND

DEFEND is an international partnership of academic, industrial and governmental organisations working together to tackle the emergence of African swine fever and lumpy skin disease in European livestock. The DEFEND consortium will target two viruses of livestock which are emerging into Europe – African swine fever virus (ASFV) and lumpy skin disease virus (LSDV).

06.01.18

15,625 €

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

Nataša Raičević

 

The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications

STRONG-2020

 

 

36,000 €

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

 

 

Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management

SeaDataCloud

SeaDataCloud aims at considerably advancing SeaDataNet services and increasing their usage, adopting cloud and HPC technology for better performance.

11.01.16

/

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet

 

 

Research Infrastructures for the control of vector-borne diseases

INFRAVEC2

Infravec2 provides access to products and services for research on insect vectors of human and animal disease, including mosquitoes, sandflies and other flies. Infravec2 is coordinated by the Institut Pasteur, Paris, France.

02.01.17

45,000 €

 

HORIZONT 2020

PRONA - Fondacija za promovisanje nauke

 

 

Debate Science! European Youth Parliaments

 

 

/

 

HORIZONT 2020

Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

 

 


Scalable Oblivious Data Analytics

SODA

The SODA project aims to tackle exactly data protection and anonymization issue identified by the BDVA, enabling practical privacy-preserving analytics on Big Data by significant improvement of MPC techniques for privacy-preserving Big Data processing.

01.01.17

95,000 €

 

HORIZONT 2020

Digitalizuj.Me

 

 

Early Stage Investing Launchpad - Unleashing the potential of early stage investing in Europe

ESIL

ESIL will establish an EU Framework for capacity building for early-stage investors in Europe, facilitating the take up of Angel Investing, overcoming obstacles related to market outreach and engaging key actors e.g. entrepreneurs, unconventional early stage investors and crowdfunding.

01.01.17

12,000 €

 

PRISTUPANJE EUREKA PROGRAMU

Pristupanje EUREKA programu

13. jul Plantaže

Vesna Maraš

Poljoprivreda i hrana

Novi održivi načini korišćenja otpada iz prerade grožđa i voća

WINEREST

Pronalaženje efikasnog i po životnu sredinu bezbjednog iskorišćavanja otpada (komine) iz procesa proizvodnje grožđa i voća i unapređenje postojećih tehnologija. Uspješno realizovan ogled siliranja komine grožđa.

15. oktobar 2011.

75.000,00

37.500,00

Pristupanje EUREKA programu

MG Soft

Radovan Sekulić

ICT

 Elektronska ljekarska vizita

ELDORO

Uspostavljanje aplikacionog ELDORO servera i njegovo povezivanje na Bolnički informacioni sistem MG Softa. Realizovani web servisi koji omogućavaju komunikaciju Bolničkog informacionog sistema MG Softa i ELDORO sistema inteligentnih XML formi.

31. mart 2010.

125.000,00

70.000,00

BILATERALNA NAUČNA SARADNJA

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Institut za biologiju mora, Kotor, UCG

Ana Pešić

poljoprivreda i hrana

Ribe kao bioindikatori ekološkog stanja Jadranskog mora

  Baviće se integrisanim pristupom procjene uticaja prirodnih i antropogenih (veštačkih) radionuklida na ribe u Jadranskom moru, kao i određivanje prisustva sadržaja teških metala i njihov uticaj na lјudsko zdravlјe.

01. 01. 2019.

 1.400,00 €

1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Institut za biologiju mora, Kotor, UCG

Branka Pestorić

medicina i zdravlje ljudi (neurobiolo-gija)

Izolacija i terapijski potencijal avarola na modelima neurodegeneracije

 

 Ovaj multidisciplinarni projekat povezuje biologe, hemičare i fizikohemičare u eksperimentalnoj studiji terapijskog dejstva antiinflamatornog i antikancerogenog prirodnog proizvoda, marinskog porijekla, terpenoida avarola izolovanog iz jadranskog sunđera Dysidea avara (3,610). Po prvi put terapijski efekt avarola će biti ispitan na modelima neurodegenracije.

01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Institut za biologiju mora, Kotor, UCG

Mirko Đurović

održivi razvoj (geno-toksikologija i ekofiziologija)

Detekcija stresora u morskom ekosistemu na osnovu genotoksikoloških i fizioloških markera u mediteranskoj dagnji (Mytilus galloprovincialis)

Zaštita životne sredine i održivi razvoj su teme koje i Srbija i Crna Gora otvaraju na svom putu evropskih integracija. Da bi u što kraćem roku postigle predviđene ciljeve obije zemlje će morati optimizovati sisteme monitoringa životne sredine i uskladiti ih sa evropskim regulativama. Primjena bioindikatorskih organizama postaje sve više favorizovan pristup u procjeni kvaliteta ekosistema u odnosu na raniji pristup koji se većinski bazirao na samoj detekciji i kvanitifkaciji zagađivača hemijskim analizama.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Institut za biologiju mora, Kotor, UCG

Milica Mandić

novi materijali, proizvodi i usloge, poljoprivreda i hrana, održivi razvoj

Recikliranje i valorizacija otpadnih ljuštura školjki

 Osnovni cilj je istraživanje koje se  ogleda u valorizaciji otpada koji nastaje prilikom procesa proizvodnje, kroz razvoj inovativnih načina za ponovnu upotrebu ljuštura.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Pomorski fakultet, Kotor
UCG

Tatijana Dlabač

informaciono-komunikacione tehnologije

Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave

 Cilj projekta je ideja koja je proizašla iz dosadašnje saradnje dvije zemlje. A to je formiranje modela za vrednovanje praktične internetom prodržane nastave koji bi vjerno oslikavao praktičan rad u labaratoriji za elektrotehniku i omogućio praćanje postignih rezultata.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Pomorski fakultet, Kotor
UCG

Špiro Ivošević

održivi razvoj

Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore

Cilj projekta je ispitivanje inhibitorske efikasnosti novosintetisanih jonskih tečnosti na koroziju konstrukcionih materijala u primorskim uslovima. U planu je ispitivanje uticaja strukture jonske tečnosti (dužine bočnog niza), primjenjene koncentracije, kao i uticaj okoline (vlaga, salinitet, temperatura) na njihovu inhibitorsku efikasnost

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Pomorski fakultet, Kotor,UCG

Branislav Dragović

održivi razvoj (transport i logistika)

Primjena koncepta održivog razvoja na intermodalnu transportnu povezanost Crne Gore i Srbije (green koridori na pravcima more - Dunav)

 

Projekat ima za cilj da promoviše savremene sisteme transporta roba i putnika zasnovane na principima održivog razvoja. Ideja ovog projekta nastoji da snažno promoviše koncept održivog razvoja na transportnim pravcima More – Dunav i omogući našim državama kandidatima za Evropsku Uniju da dostignu veoma visoke standarde iz ove veoma zahtjevne oblasti.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Pomorski fakultet,UCG

Danilo Nikolić

održivi razvoj

Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije

 

 U okviru projekata sporvešće studije istraživaće se kako lokalno prirodno i antropogeno okruženje utiče na karakteristike aerosol koji nastaju u procesima sagorijevanja na primjeru dva različita urbana područja: Boke Kotorske (Crna Gora), zaliva okruženog planinama koji se nalazi na obali Jadranskog mora, i koji se na neki način može porediti sa širokom avenijom kanjonskog tipa, i Pančeva (Srbija), grada u Panonskoj niziji okruženog velikim vodenim površinama rijeka Tamiša i Dunava.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Elektrotehnički fakultet, Podgorica
UCG

Saša Mujović

energija

Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori

 

  Cilj projekta je razvoj modela povezivanja i interakcije električnih i hibridnih vozila sa elektroenergetskom mrežom u Srbiji i Crnoj Gori uz uvažavanje efekata distribuirane proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Elektrotehnički fakultet, Podgorica,UCG

Miloš Daković

informaciono-komunikacione tehnologije

Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala

 

 Analiza nestacionarnih signala je oblast unutar obrade signala koja je intenzivno razvijana proteklih godina. Performanse savremenih digitalnih sistema za obradu signala su mnogostruko poboljšane što je otvorilo mogućnost primjene postojećih i razvoja novih metoda analize u realnom vremenu.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Elektrotehnički fakultet, Podgorica
UCG

Budimir Lutovac

informaciono-komunikacione tehnologije

Nestacionarni signali u automatici i digitalnim sistemima

 

Cilj projekta je korak  dalje u razvoju metoda za obradu nestacionarnih signala i  njihova popularizacija i unapređivanje kroz povezivanje sa naučnicima iz regiona. Od ove saradnje se očekuje ubrzani razvoj novih metoda i primjena već razvijenih metoda u raznim naučnim oblastima, uključujući Automatsko upravljanje i Digitalne sisteme.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Elektrotehnički fakultet, Podgorica,UCG

Ana Jovanović

informaciono-komunikacione tehnologije

Prikupljanje i konverzija mikrotalasne energije za napajanje senzorskih mreža

 

 Cilj pete generacije mobilnih mreža, 5G je da obezbedi povezivanje svih vrsta uređaja i aplikacija. Tradicionalni Internet kao komunikaciona infrastruktura će se transformisati u Internet of Things (IoT) koji će povezivati ljude i okolne pametne uređaje, dok će 5G obezbeđivati neophodan "backbone" za njihovo umrežavanje.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Biotehnički fakultet, Centar za suptropske kulture, Bar

Tatjana Perović

poljoprivreda i hrana

Biokontrola fotopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda rosales

 

Pojekat se odnosi na a) prikupljanje, ekstrahovanje i destilaciju etarskih ulja iz suptropskih biljaka koje pripadaju redu Rosales (Ziziphus jujuba i Celtis australis) iz Crne Gore, b) kvalitativnu i kvantitativnu analizu njihovih metabolita, c) evaluaciju bioloških aktivnosti ekstrakata i komercijalnih fungicida sa posebnim osvrtom na ispitivanje antifungalne, antibiofilm aktivnosti i sinergističkog/antagonističkog potencijala i d) in situ primjenu proizvoda koji se pokažu kao najefikasniji prirodni fungicidi.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Biotehnički fakultet, Podgorica, UCG

Jelena Latinović

poljoprivreda i hrana

Od plantaže do trpeze: unapređenje procesa proizvodnje jagodastog i koštičavog voća biotretiranjem brio-ekstraktima u cilju smanjenja rizika od upotrebe pesticida i dobijanja zdravstveno bezbjednog proizvoda

Projekat je usmjeren na testiranje ekstrakata odredenih predstavnika  briofita (mahovine u najslrern smislu), da se odredi njihova aktivnost na najznacajnije prouzrokovace bolesti pojedinih vocaka, te odredi aktivna komponenta iz

ekstrakata i osmisli masovna proizvodnja odabranih briofita za primjenu i formiranje biopesticida koji bi u mnogome rijesili gore navedene probleme u proizvodnji.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Biotehnički fakultet, Podgorica, UCG

Zoran Jovović

poljoprivreda i hrana

Alternativna žita i uljarice kao izvor zdravstveno bezbjedne hrane i važna sirovina za proizvodnju biogoriva

 

 Cilj projekta bi bio dа sе detaljno ispitајu najvažniji pаrаmеtri kvаlitеtа navedenih аltеrnаtivnih kulturа (heljde, prosa, lana, maka i dr.) i da se odabere najbolja tеhnоlоgiја prоizvоdnjе koja će omogućiti postizanje visokih prinosa visokog kvaliteta za ljudsku ishrаnu, ali i sirovine zа prоizvоdnju biоdizеlа (biogoriva) u Srbiјi i Crnој Gоri.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Građevinski fakultet, Podgorica, UCG

Miloš Knežević

novi materijali, proizvodi i usluge

Primjena otpadnih materijala u eko-betonima

 

Programom projekta predviđeno je istaživanje mogućnoti primene biopepela( pepeo nastao sagorevanjem žetvenih ostataka) i grita (čelični opiljci nastali u proceu peskarenja u brodogradnji), za dinamičnu zamenu cementa (biopepeo) i prirodnog agregata ( grit) u betonskim mešavinama.

 

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica UCG

Veselinka Grudić

energija

Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija

 

Tematika projekta je usmjerena ka razvoju jeftinih, netoksičnih i ekološki prihvatljivih materijala koji bi svojom strukturom i morfologijom omogućili brzu elektrohemijsku reakciju sa litijumovim jonima, neophodnu za uspješnu konverziju hemijske u električnu energiju.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica UCG

Vanja Asanović

održivi razvoj, energija, novi materijali

Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promjenjenih materijala) materijala – put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici

 

Cilj projekta je podizanje novoa znanja u oblasti materijala za konverziju i skladištenje enrgije kao i uticaj na donosioce odluka kako bi došlo do razvoja ekonomije bazirane na čistim izvorima energije na prostorima Balkana.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica UCG

Mira Vukčević

novi materijali

Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom ba mehaničke osobine

 

Cilj ovog projekta je da se iskoriste lokalne mineralne sirovine i otpadni aluminosilikatni materijali za sintezu novih neorganskih materijala. Ispitivanja će se fokusirati na odredjivanje uticaja polimerizacije funkcionalnih neorganskih polimera (određene poroznosti), koristeći lokalno dostupne polazne sirovine, kao što su prirodni materijali (kaolin, glina, dijatomejska zemlja) i industrijski otpad (crveni mulj i leteći pepeo) na mehaničke osobine polimera.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Mašinski fakultet, Podgorica UCG

Uroš Karadžić

energija

Istraživanje i razvoj poboljšanih mjera zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesima u cilju povećanja njihove pouzdanosti i energetske efikasnosti

 

Prоjеktоm jе prеdviđеnо istraživanjе pоjеdinih fеnоmеna nеstaciоnarnоg strujanja u hidrоеnеrgеtskim pоstrоjеnjima, kaо i razvоj pоbоljšanih tеhničkih rjеšеnja za sistеm zaštitе pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima. Prоjеktоm jе planiranо еkspеrimеntalnо i numеričkо istraživanjе nеstaciоnarnоg trеnja (unstеady frictiоn), kavitacijе I razdvajanja strujnоg tоka (transiеnt cavitatiоn and cоlumn sеparatiоn) i FSI (fluid-structurе intеractiоn) еfеkata.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Ekonomski fakultet, Podgorica, UCG

Danijela Jaćimović

održivi razvoj

Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana

 

  Osnovni cilj projekta je da se ispita uticaj deviznog kursa na trgovinske tokove zemalja, izabranog uzorka, u uspostavljanju (ne) ravnoteže spoljnotrgovinskog bilansa, u uslovima eksternih šokova. Specifičnosti različitih režima deviznog kursa, kao i uticaj na spoljnu trgovinu posebno dolaze do izražaja u periodu finansijske krize. Na primjeru zemalja u odabranom uzorku će se ukrstiti navedene činjenice i kao rezultat ponuditi moguća rješenja za deficite spoljnotrgovinskog bilansa. 

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Ekonomski fakultet, Podgorica, UCG
Boban Melović

poljoprivreda i hrana, održivi razvoj, marketing menadžmen

Brendiranje organskih prehrambenih proizvoda zasnovano na principima održivog razvoja – komparativna studija između Crne Gore i Srbiju

 

 Inovativnost projekta bazira se na sprovođenju komparativnog istraživanja vezanog za razvoj koncepta brenda u oblasti organskih prehrambenih proizvoda, a posebna specifičnost je da taj koncept bude zasnovan na principima održivog razvoja, što predstavlja veliki izazov za oba istraživačka tima, uzimajući u obzir činjenicu da projekti takve vrste nisu do sada realizovani na domaćem tržištu.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

„13. jul Plantaže“ a.d.Podgorica

Zoran Miladinović

poljoprivreda i hrana

Primjena novih ugljeničnih nanoformulacija u cilju povećanja otpornosti vinove loze na sušni stres

 

 Planira se dalje usavršavanje postupka folijarnog tretiranja vinove loze u cilju povećanja prinosa u uslovima vodnog deficit uy istovremneo odr\avanje I unapredjenje kvaliteta groždja I vina.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
UCG

Stevo Popović

medicina i zdravlje ljudi

Neaktivni stil života i rizično ponašanje djece i omladine

 

Projekat se odnosi na ispitivanje stila života dece i omladine na teritoriji Srbije i Crne Gore, analizu radi pronalaženja adekvatnih strategija za aktiviranje faktora koji će doprineti promociji aktivnog životnog stila kod dece i omladine

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Fakultet za turizam i hotelijerstvo,
Kotor
UCG

Vesna Vujačić

poljoprivreda i hrana

Funkcionalna hrana kao mogućnost unapređenja i razvoja turizma

 

 Cilj projekta će biti zajednička saradnja preko istraživanja, definisanja i kreiranja nove funkcionalne hrane na bazi cerealija ekstradiranih proizvoda u funkciji razvoja turizma I ugostiteljske djelatnosti u Crnoj Gori I Srbiji prateći savremene evropske trendove u ishrani.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Filozofski fakultet, Nikšić
 UCG

Dragan Burić

energija i održivi razvoj

Kreiranje geoprostorne baze podataka potencijalne solarne insolacije za teritoriju Crne Gore

 

 Cilj projekta je formiranje  geoprostorne baze podataka sunčevog zračenja visoke prostorne rezolucije (za dimenziju ćelije 25x25 m) za teritoriju cijele Crne Gore. Na ovaj način dobijena baza u standadarnim GIS (Geografski Informacioni Sistemi) formatima omogućila bi tručnjacima različitih profila (inženjeri, prostorni planeri, poljoprivredni stručnjaci i dr.),  korišćenje baze podataka  u standardnom GIS okruženju u kombinaciji sa drugim prostornim podacima, u cilju donošenja  strateških odluka.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom


Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Podgorica

Nikola Svrkota

medicina i zdravlje ljudi

Mjerenje ravnotežnog faktora radona u tipskim stambenim objektima Srbije i Crne Gore i harmonizacija mjerenja radona

 

 Osnovna ideja projekta je komparativna studija varijacije ravbnotežnog faktora u reperezentativnim rezidencijalnim objektima u CG I SR da bi se dobili fakori koji su tipični za datu sredinu, vrstu stambenih objekata, a što bi poslužilo kao osnova za predviđanje ravnotežnog faktora u drugim objektima I time obmogućiklo adekvatniju procjenu izloženosti stanovništva radonu, odnosno potomcima I konačno faktoru rizika o dobijanja kancera pluća.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Medicinski fakultet,
Podgorica
UCG

Aleksandra Vuksanović-Božarić

medicina i zdravlje ljudi

Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti djece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti

 

 Cilj ovog projekta je istraživanje sekularnih promjena antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti djece i adolescenata Republike Srbije i Crne Gore u proteklih 50 godina. U okviru ovog cilja uključićemo evaluaciju osnovnih antropometrijskih mjera, testova za procjenu maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max), forsiranih ekspiratornih parametara (FVC i FEV1.0) i testova motoričke sposobnosti kod djece uzrasta 7 do 15 godina.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

JZU Dom zdravlja Podgorica,
Centar za laboratorijsku dijagnostiku

Aleksandra Klisić

medicna i zdravlje ljudi

Modulacija mikro RNK oksidativnim stresom i inflamaciojom kod pacijenat sa tipom II diabetes mellitus-a

 

 Glavni ciljevi su: razvijanje metode za izolaciju miRNK iz krvne plazme I ćelija krvi, razvijanje real time PCR(qPCR) metodu za određivanje mi RNK iz plazme I ćelija krvi, određivanje genske ekspresije PAGE I TGF β 1 iz mononuklearnih ćelija krvi…

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
UCG

Danilo Mrdak

održivi razvoj

Održivo korišćenje hidropotencijala malih vodotokova u Crnoj Gori i Srbiji i očuvanje genetičke raznovrsnosti ihtiofaune u njima

 

Projekat se bavi ihtiološkim istraživanjima na malim rijekama u Crnoj Gori na kojima su već uspostavljene mini-hidrocentrale, na dvije na kojima je primijenjen EPP i na dvije na kojima nije primijenjen, na  malim rijekama u Srbiji, onima na kojima su već uspostavljene mini-hidrocentrale i na onima koje su još uvijek u prirodnom stanju, kao i DNK identifikaciijom filogenetskih linija riba uzorkovanih u Crnoj Gori i u Srbiji.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
UCG

Miljan Bigović

poljoprivreda i hrana

Sinteza šifovih (SHIFF) baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti

 

  Glavni cilj bilateralnog projekta je uspostavljanje saradnje između istraživačkih grupa, stvaranje interdisciplinarnog tima, koji bi uspješno sintetisao jedinjenja koja pokazuju značajnu biološku aktivnost i koja su primjenljiva u humanoj medicini i poljoprivredi.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Prirodno-matematički fakultet, Podgorica, UCG
Predrag Miranović

novi materijali, proizvodi i usluge (fizika)

Transportne i termodinamičke osobine novih materijala: superprovodnik/feromagnet heterostruktura

 

 Glavni cilj prijedloga projekta je da istraži mogućnost razvoja osnovnog elektronskog bloka kvantnih računara koji bi bio baziran na heterostrukturama visokotemperaturnih superprovodnika i feromagneta. Prije svega, istraživački fokus će biti na proučavanju transportnih i termodinamičkih osobina heterostruktura sačinjenih od d-wave superprovodnika i feromagneta.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
UCG

Slađana Krivokapić

poljoprivreda i hrana

Uticaj načina pripreme biljnih ekstrakata na prelazak teških metala iz biljke i pripravak

 

 Ovaj projekat ima za cilj da se ispita koliki je uticaj zagađenja životne sredine teškim metalima na bezbijednost i kvalitet čajeva i ekstrakata od ljekovitog bilja koji su i kod nas kao i u svijetu sve popularniji. Posebna pažnja biće posvećena biljakama koje se uobičajeno koriste u zvaničnij i narodnoj medicini ali su poznate i kao akumulatori teških metala. Cilj je ispitati koliko način prireme tj. tip ekstrakcije utiče na prelazak teških metala uz biljaka u odgovarajući pripravak (npr. Infuz, dekkt, vodeno-alkoholni ekstrakt) koji se konzumira kako bi se dobio što bezbjedniji proizvod. Pri tome će se za ekstrakciju koristiti kako tradicionalne tako i moderne „zelene“ tehnologije.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

JU prirodnjački muzej Crne Gore
 Podg
orica

Snežana Vuksanović

održivi razvoj

Flora i vegetacija na ultramafitima (serpentinitima) kao osnov za proširenje nacionalnih lista biljaka i staništa u Crnoj Gori i Srbiji, sa posebnim osvrtom na bioakumulacijski potencijal pojedinih biljaka u svrhu fitoremedijacije

 

 Rezultat iprojekta će biti upotrijebljeni za analizu stanja biodiverziteta i identifikaciju nedostataka u istraživanjima i zaštiti. Aplikativni značaj ovakvih istraživanja predstavlja činjenica da bi se pojedine biljne vrste, koje bi bile identifikovane kao akumulatori teških metala, mogle preporučiti kao kandidati za metode i postupke u fitoremedijaciji.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

bilatralna naučna saradnja sa Republikom Srbijom

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju
UDG
Podgorica

Aleksandra Martinović

poljoprivreda i hrana (biotehnologija)

Bezalkoholna pića sa dodatom vrijednošću

 

Cilj ovog projekta je da se ispitaju različite vrste samoniklog voća i ljekovitog biljaka u svrhu potencijalne formulacije i izrade prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću. Crnogorski tim će prikupiti biljke sa autohtonih područja, organskog porijekla i raditi na optimizaciji izrade biljnih ekstrakata, kao i na razvoju metoda određivanja antioksidantnog kapaciteta polaznih sirovina.

 01. 01. 2019.

 1.400,00 €

 1.400,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Građevinski fakultet,
Univerzitet Crne Gore

Jelena Pejović

građevinarstvo

Studija predviđanja i procjene posljedica zemljotresa

 

 Predloženi projekat ima za cilj analizu i modifikaciju najnovije metode vremenski zavisne analize seizmičkog hazarda koja se koristi u procjeni seizmičkog hazarda. Analiza seizmičkog hazarda glavni je dio inženjerske seizmologije i ima važnu ulogu u sprovođenju prevencije oštećenja. Planirane izmjene metode poboljšaće analizu seizmičkog hazarda u Crnoj Gori i Kini.

01.01.2019.

Putni troškovi za 4 crnogorska istraživača (Kina) i boravak 4 kineska istraživača (Crna Gora)

3.000,00 -5.000,00 €

  Putni troškovi za 4 crnogorska istraživača (Kina) i boravak 4 kineska istraživača (Crna Gora)

3.000,00 -5.000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Građevinski fakultet,
Univerzitet Crne Gore

Biljana Šćepanović

transport i saobraćaj

Istraživanja teorije aktivnog upravljanja bezbjednošću i metode gradskih arterijskih saobraćajnica zasnovano na velikim podacima i dubokom učenju

 

 Cilj ovog projekta je da se izgradi platforma za procjenu bezbjednosti saobraćaja primjenom data mining analize podataka i napredne tehnologije velikih podataka (big data). Algoritam za mašinsko učenje (machine learning) će se koristiti za identifikaciju i procjenu saobraćaja u realnom vremenu, kako bi bio analiziran odnos između bezbjednosti saobraćaja i uslova puteva, a daće se i procjena efikasnostzi ovakve strategije metodom simulacije.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica

Biljana Stamatović

Bioinformatika

Identifikacija antimikrobnih peptida i njihovih funkcionalnih tipova korišćenjem celularnih automata

 

 

 Celularni automat (CA) je diskretni model izučavan u teoriji izračunljivosti, matematici, fizici, nauci o složenosti i teorijskoj biologiji. Projekat će prvo predstaviti proteine kao sliku pomoću CA modela, te izgraditi neuronsku mrežu za klasifikaciju familija funkcija AMP-a zasnovanih na nebalansiranoj i multioznačenoj AMP bazi podataka.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom


Ekonomski fakultet,
Univerzitet Crne Gore

Saša Popović

finansije, kompjuterske nauke

Testiranje primjene blockchain tehnologije na tržište kapitala u Crnoj Gori

 

 Cilj projekta je sprovođenje primijenjenog istraživanja u oblasti finansija i računarstva (unakrsno-disciplinarni pristup), kako bi se promovisao i realizovao pilot projekat ideje blockchain tehnologije na tržištu kapitala Crne Gore.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Biotehnički fakultet Univerzitet Crne Gore

Jelena latinović

poljoprivreda i hrana

Saradnja između Kine i Crne Gore na polju organske poljoprivrede i potencijalne upotrebe biofungicida

 

 Projekat se fokusira na oblast organske poljoprivredne proizvodnje, njenog upravljanja i zakonske regulative u Kini i Crnoj Gori. Posebna pažnja biće posvećena suzbijanju biljnih bolesti, upotrebom biofungicida, čijim korišćenjem će se smanjiti zavisnost od upotrebe sintetičkih hemikalija i redukovati upotreba pesticida.

 01. 01. 2019.

 

 

bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Istorijski institut, Univerzitet Crne Gore

Olga Pelcer-Vujačić

kulturno nasleđe

GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-Heibei u Kini

 

 Ovaj projekat će razviti metodologiju geografskog informacionog sistema, za dokumentaciju i istraživanje lokalne kulturne baštine zasnovane na tipičnim područjima u Crnoj Gori i Kini. Istraživanje će dati svjetski značajan doprinos istorijskim, arheološkim i arhitektonskim GIS studijama u lokalnim okvirima sa stanovišta metodoloških aspekata u multidisciplinarnim domenima.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Milena Đukanović

Robotika

Istraživanje i aplikacija servisnih robota za neproizvodne usluge zasnovanih na mikrokontrolerskom upravljanju

 

 Projekat će raditi na kreiranju atraktivnog robotskog proizvoda za šire tržište s nižom cijenom, uz poštovanje sigurnosnih propisa za servisne robote, čime će se dati doprinos na polju robotike. Jedan dio proizvoda koji će biti perojektovan i napravljen biće prototip, ponuđen za proizvodnju i praktičnu primjenu, dok će drugi dio biti projektovan, a u zavisnosti od finansijskih resursa, biće napravljen model.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Irena Orović

informaciono-komunikacione tehnologije

Kompresivno odabiranje i metode fuzije u menadžmentu kvaliteta lanaca hrane

 

 Kompresivno odabiranje je novi pristup koji nudi mogućnost prikupljanja značajno manje količine informacije, sa mogućnošću postizanja istog kvaliteta kao u slučaju odabiranja u skladu s Teoremom o odabiranju. Cilj projekta je kreiranje novih i adaptacija postojećih CS rješenja i njihova primjena u logistici "hladnog lanca".

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Srđan Stanković

Obrada signala

Primjene novih pristupa baziranih na komprimovanom očitavanju sa posebnim akcentom na biomedicinu, multimedije i komunikacije

 

 Jedan od pristupa koji se intenzivno istražuje posljednjih godina i koji može obezbijediti bržu proceduru akvizicije signala je pristup kompresivnog odabiranja. Cilj projekta je traženje novih transformacionih domena u kojima signali imaju kompaktnu predstavu i istraživanje mogućnosti primjene novih ili adaptiranih rekonstrukcionih algoritama, s fokusom na biomedicinu, multimediju i komunikaciju.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Mašinski fakultet, Podgorica UCG

Darko Bajić

Mašinstvo

Integrisani sitem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevoda i karakterizaciju materijala

 

 Cilj projekta je razvoj nove nedestruktivne metode za procjenu integriteta konstrukcije, prvenstveno cjevovoda. Nova metoda NDT će se bazirati na elektromagnetnom ultrazvuku i vrtložnim strujama u cilju efikasne detekcije prslina i napona u cjevovodima.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Nevenka Antović

Nuklearna fizika

Plutonijum u uzorcima iz životne sredine

 

 Cilj ovog projekta je dobijanje slike distribucije plutonijuma u životnoj sredini Crne Gore i Kine. Biće izvršena i poređenja mjerenja plutonijuma u uzorcima iz terestrične životne sredine i dati rezultrati o koncentracijama aktivnosti plutonijuma u zemljištu, izotopski odnosi, podaci o njegovim količinama.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Žana Kovijanić Vukićević

Matematika

Istraživanje u hemijskoj teoriji grafova

 

 Predloženi projekat će dati dodatni uvid u različtita matematička svojstva starih i novih indeksa koji odražavaju određene strukturne karakteristike organskih molekula, uvid u savremene trendove istraživanja, uključujući dizajniranje novih vrsta molekularnih deskriptora, karakterizaciju ekstremalnih grafova i analiziranje Vienerovog indeksa, Zagreb indeksa, itd.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

David Kalaj

Matematičke analize

Lipšitcove karakteristike vezane za harmonijska i kvazikonformna preslikavanja

 

 Projekat će tretirati dva ključna problema i to: 1) Da li kvazikonformna rješenja poliharmonijske jednačine posjeduju bi-Lipšitcove karakteristike i 2) Da li harmonijska kvazikomforna preslikavanja sa jedinične lopte u n-dimenzionalnom prostoru na domene koji imaju C2-glatku granicu imaju bi-Lipšitcovo svojstvo?

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa NR Kinom

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

Vladimir Jaćimović

Matematička fizika

Niskodimenzionalna dinamika u Abelovim i neabelovim Kuramoto modelina i primjene na distribuirano upravljanje u sistemima sa više agenata

 

 Projekat nastavlja istraživanje dvije grupe (Abel i Kuramoto) modela povezanih faznih oscilatora. Cilj je ustanoviti nove originalne rezultate u oblasti koja se brzo razvija na granici matematike i teorijske fizike, a rezultati iz ove oblasti se sve više primjenjuju u različitim granama tehnologije.

 01. 01. 2019.

 

 

Bilateralna naučna saradnja Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački savjet Republike Italije (MNA-CNR)

Institut za biologiju mora, Kotor,
 Univerzitet Crne Gore

Danijela Joksimović

 održivi razvoj

Ultra-širokopojasna spektroskopija za otkrivanje emergentnih zagađujućih materijala u zalivu Boke Kotorske

 

 Cilj projekta je razvoj opšteg alata za ultra-širokopojasnu spektroskopiju i klasične metode monitoringa kvaliteta morske vode i detekcije kako neorganske i organske kontaminacije u Boki Kotorskoj. Projekat će rezultirati sveobuhvatnim izvještajem o trenutnom statusu morskog ekosistema u Boki Kotorskoj, što će biti znalčajan input nadležnim institucijama za regulativu o industrijskim i urbanim aktivnostima, otpadnim vodama i kanalizacionim strukturama.

01.01.2019.

5. 000,00 €

5. 000,00 €

 

Bilateralna naučna saradnja Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački savjet Republike Italije (MNA-CNR)

Biotehnički fakultet, Podgorica,
Univerzitet Crne Gore

Jelena Lazarvić

Genetički resursi


Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu

 

 Projekat se bavi bukvom (Fagus sylvatica L.) koja je vrsta od velike ekonomske i ekološke važnosti, a očekivani rezultati istraživanja su sprovođenje genetičke karakterizacije bukve u populacijama na granici raspotranjenosti u Crnoj Gori i Italiji; upoređivanje populacije s ostalim područjima; proučavanje lokalne adaptacije, s konačnim ciljem obezbjeđivanja dobro utemeljenih dokaza koji opisuju kako su genotipovi i fenotipovi, koji opstaju pod različitim selektivnim pritiskom duž visinskih transekata, povezani u prirodnim populacijama.

 01. 01. 2019.

 5. 000,00 €

 5. 000,00 €

Bilateralna naučna saradnja Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački savjet Republike Italije (MNA-CNR)

Prirodno-matematički faklutet, Podgorica Univerzitet Crne Gore

Jovan Mirković

Analiza materijala

LIBS, Raman i XRF tehnika u kulturnoj baštini Crne Gore

 

 Cilj projekta je uspostavljanje uslova za stvaranje nove generacije istraživača u dijagnostici u oblasti umjetnosti i arheologije u Crnoj Gori. Kako je dijagnostika kulturnog nasljeđa prvi korak u procesu njegove valorizacije, to će crnogorski istraživači biti u mogućnosti da usvoje nove metode upotrebnom najnovijih naučnih uređaja u CNR-u i primijeniti ih na objekte i lokalitete koji još nisu proučavani.

 01. 01. 2019.

 5. 000,00 €

 5. 000,00 €

Bilateralna naučna saradnja Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački savjet Republike Italije (MNA-CNR)

Geološki zavod Crne Gore,
Podgorica

Slobodan Radusinović

geonauke


Neolitska demografija i hidrologija u oblastima Apulia i Crne Gore tokom ranog Holocena (DIAMOND)

 

 Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje sadašnjeg znanja o načinu i tempu hidrološke varijabilnosti tokom holocena u mediteranskom regionu i njenog mogućeg uticaja na ljude. Projekat će postići dva specifična cilja i to: 1) rekonstrukcija hidrološke istorije holocena u religiji Apulija i Balkana, zabilježena u stalagmitima i 2) rekonstrukciju paleodemografske dinamike praistorijskih zajednica oba regiona kroz statističku obradu postojećeg datiranja radioaktivnog ugljenika.

 01. 01. 2019.

 5. 000,00 €

 5. 000,00 €

Bilateralna naučna saradnja Ministarstvo nauke Crne Gore i Nacionalni istraživački savjet Republike Italije (MNA-CNR)

Istorijski Institut Crne Gore, Podgorica Univerzitet Crne Gore

Tatjana Koprivica

Kulturno nasljeđe

Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju

 

 Cilj projekta je produbljivanje znanja o istorijsko-arheološkim istraživanjima italijanskih naučnika u Crnoj Gori, od polovine XIX vijeka do danas. Projekat će se realizovati kroz istraživanje arhivske građe, sakupljanje bibliografije o italijanskim istraživanjima u Crnoj Gori, arheološka istraživanja, te evaluaciju razvoja saradnje u oblasti arheologije.

 01. 01. 2019.

 5. 000,00 €

 5. 000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (projekti od velike važnosti)

Biotehnički fakultet Crne Gore, Podgorica UCG

Jelana Latinović

Poljoprivreda i nauka o hrani

Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog u Crnoj Gori i Italiji (VITISUST)

 

 VITISUST će koristiti web platformu DSS (Decision Support System), razvijenu na Katoličkom univerzitet u Milanu, kako bi razvio i kalibrisao novu model za PCLS (ključnu bolest vinove loze u Crnoj Gori) i na taj način pomogne vinogradarima da ispune SUD zahtjeve, čime će se izvršiti uticaj na bezbjednost hrane i okolinu, kao i na poboljšanje vinogradarskog sektora u Italiji i Crnoj Gori.

   jul  2018.

Do 30.000,00

  Do 30.000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (projekti od velike važnosti)

Istorijski Institut Crne Gore, Podgorica Univerzitet Crne Gore

Tatjana Koprivica

Kulturno nasljeđe

Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori

 

 Cilj projekta je izučavanje, revitalizacija i popularizacija arheološkog nalazišta Duklja, kroz primjenu novih metodologija i tehnologija na polju kulturnog nasljeđa, te razvoj planskog projekta za njegovo poboljšanje. Promocija lokaliteta na nacionalnom i međunarodnom turističkom planu odgovoriće zahtjevima lokalne zajednice i nadležnih institucija u smislu istraživanja istorijskog identiteta.

  jul  2018.

  Do 30.000,00 €

  Do 30.000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (projekti od velike važnosti)

Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

Nataša Kaluđerović

Procjena rizika od prirodnih katastrofa i otklanjanje rizika

Razvijanje alata zasnovanih na znanju za upravljanje rizicima od cunamija i zemljotresa

 

 Projekat predlaže povećanje obima saradnje između Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Instituta za geofiziku i vulkanologiju, u okviru istraživanja seizmičkog hazarda. Razmjenom podataka, razvijanjem zajedničkih produkata i uspostavljanjem najboljih praksi, očekivani rezultati imaće uticaja na upravljanje katastrofama i aktivnosti civilne zaštite.

  jul  2018.

  Do 30.000,00 €

  Do 30.000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (projekti od velike važnosti)

Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Mira Vukčević

Održive tehnologije, inženjering i resursi

Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda

 

 Glavni cilj projekta je definisanje održive i ekološki prihvatljive tehnologije za potencijalnu ponovnu upotrebu crvenog mulja, kroz razmjenu iskustava i znanja, te stimulisanja budućih interdisciplinarnih istraživanja na polju potencijalne primjene materijala crvenog mulja (kao početne materije za sintezu geopolimera) u građevinskoj industriji koji bi zamijenili postojeće materijale.

  jul  2018.

  Do 30.000,00 €

  Do 30.000,00 €

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (mobilnost istraživača)

Klinički Centar Crne Gore, Podgorica

Filip Vukmirović

biotehnologija i medicina

Identifikacija najpouzdanije i najreproducibilnije metode za rutinsko određivanje Ki67 skora kod invazivnog karcinoma dojke

 

 Osnovni cilj projekta je identifikacija najpouzdanije metode za određivanje Ki67 skora kod karcinoma dojke te njegova komparacija sa automatizovanom metodom skorovanja od strane kompjuterskog softvera, u cilju njegove primjene u svakodnevnoj dijagnostičkoj praksi.

  jul  2018.

 Putni troškovi za 2 crnogorska istraživača (Italija) I boravak za 2 italijanska istraživača (Crna Gora)

  Putni troškovi za 2 crnogorska istraživača (Italija) I boravak za 2 italijanska istraživača (Crna Gora)

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (mobilnost istraživača)

Narodni Muzej Crne Gore,
Cetinje

Goran Pajović

kulturno nasleđe

Dokumentacija i unapređivanje UNESCO lokaliteta: slučaj stećaka, srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika i nekropola u Crnoj Gori

 

 U saradnji Narodnog muzeja Crne Gore i italijanskog Instituta za tehnologije primijenjene na kulturna dobra poboljšaće se dostupnost crnogorskih lokaliteta nadgrobnih spomenika i nekropola, naročito u vidu dostupnosti licima s invaliditetom, putem novih izložbi i arhitektonskih projekata, kako bi se ilustrovao odnos između različitih tipova areholoških nalazišta i okoline.

  jul  2018.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (mobilnost istraživača)

Građevinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Jelena Pejović

Održive tehnologije, inženjering i resursi

Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni

 

 Tema projekta je procjena seizmičke ranjivosti postojećih objekata u urbanim priobalnim područjima u južnoevropskom i mediteranskom regionu, s ciljem formulisanja nove metodologije za procjenu njihove seizmičke vulnerabilnosti, uz njihovu klasifikaciju i formulisanje nove metodologije za zadovoljavajuću seizmičku otpornost.

  jul  2018.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (mobilnost istraživača)

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bzbjednost hrane i ekologiju,
Univerzitet Donja Gorica,
Podgorica

Vladimir Tomović

Plavi rast

FISH-Mee Ting (FMT): održivo iskorištenje i valorizacija otpada iz industrije prerade ribe

 

 Ovim projektom se uspostavlja saradnja između Univerziteta Ca' Foscari (Italija) i Univerziteta Donja Gorica (Crna Gora) na polju održive valorizacije optada iz industrije prerade ribe. Projekat će izraditi i predložiti održivu i inovativnu strategiju otpada iz prerade ribe, po principu cirkularnog modela modernih biorafinerija.

  jul  2018.

 

 

Bilateralna naučna saradnja sa Republikom Italijom (mobilnost istraživača)

Biotehnički fakultet,
Univerzitet Crne Gore Podgorica

Jelena Zindović

poljoprivreda i nauka o hrani

Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana

 

 Glavni cilj projekta je zajednički istraživački rad na usvajanju znanja o novim virusima koji dobijaju na značaju u proizvodnji paprika, u cilju kontrole njihove pojave i širenja u regionu Mediterana. Među očekivanim rezultatima su optimizacija protokola za molekularnu detekciju paleovirusa, ukazivanje na puteve introdukcije i korelaciju crnogorskih i italijanskih virusnih izolata, te pospješivanje naučne saradnje italijanskih i crnogorskih naučnika.

  jul  2018.

 

 

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

PMF-UCG

David Kalaj

Prirodne nauke

Rigidnost i fleksibilnost u kompleksnoj analizi

Nema

Jedno od najvažnijih je Riemannovog teorema za konformna preslikavanja mapiranje, koja tvrdi da za svake dvije prosto-povezane oblasti u kompleksnoj postoji konforni difeomorfizam između njih.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

PMF-UCG

Danka Caković

Prirodne nauke

Euphorbia hercegovina-njeno porijeklo i morfološka diferenciranost od E. Barrelieri i E.nicaeensis grupa

Nema

Euphorbia hercegovina je balkanski endem iz selekcije Pithyusa, koja je zabilježena u HR i BIH sa indikacijama da je ima i u CG, ali ovaj nalaz nije potvđen. I ova vrsta raste na dolomitnom supstratu, u borovim šumama ili na otvorenim siparima.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

Biotehnički fakultet-UCG

Biljana Lazović

Poljoprivredne nauke

Tretman otpadaiz mlinova za preradu masline

Nema

Otpad iz proizvodnje maslinovog ulja ozbiljan je problem životne sredine u zemljama proizvođačima maslinovog ulja. Povećani proizvodni kapacitet i strategije održivog tretmana otpada za ovaj organski otpad predstavljaju buduće izazove.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

Fakultet za kulturu i turizam-UDG

Ines Pajović

Društvene nauke

Kulturno nasleđe u vreme prvog Svetskog Rata:Slučaj austro-ugarske reljefne karte Crne Gore (1916-1918)

Nema

2018.godina obilježava 100 godina završnice najstrašnijih ratova u ljudskoj istoriji. Nakon završetka rata, izuzev smrti vojnika, civila, uništene infrastrukture na teritoriji cijele Evrope, nakon raspada imperija, kulturna dobra su bila ta koja su devastirana.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

Zavod za geološka istraživanja

Darko Božović

Prirodne nauke

Jurski melanži i geodinamička istorija Istočnih Alpa (Austrija) i Dinarida (Crna Gora) u mezozoiku:poređenje

Nema

Do danas ne postoji opšti konsenzus o ukupnoj geodinamičkoj evoluciji i paleogeografiji na prostoru Istočnih Alpa i Dinarid tokom trijasa i jure, naročito koliko se okeana otvorilo i zatvorilo u trijasu i juri, posebno u planinskim vijencima jugoistočne Evrope.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

Građevinski fakultet-UCG

Milan Radulović

Tehničko-tehnoloških nauka

Primjena tehnika sa stabilnim izotopima za istraživanje geografskog porijekla voda:Istraživanje izvorta Mareza kod Podgorice

Nema

Izvor Mareza koristi se za vodosnadbjevanje Podgorice već preko 70 godina. Do danas ovaj izvor podzemnih voda nije poznato.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Austrije

Fakultet za turizam i hotelijerstvo-UCG

Sanja Peković

Društvene nauke

Unapređenje lokalnog razvoja kroz kulturni turizam u Austriji i Crnoj Gori

Nema

Glavni cilj projekta bio bi da se osigura transfer znanja u oblasti kulturnog turizma, kulturnog nasleđa, utvrđivanjem strategija, alata politike i ekonomskim mehanizmima, kao i mjerenjem indikatora koji maksimiziraju uticaj kulturnog turizma na destinaciji.

01.01.2019.

8.000,00€

8.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Filološki fakultet-UCG

Jelena Knežević

Humanističke nauke

Na tragu prostora sjećanja:književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Nema

Ovaj projekat ima za cilj nadovezujući se na aktuelnu kulturno-naučnu diskusiju o poimanju, konstrukciji, i koncepcijama prostora, odnosno primjenjujući njene glavne zaključke na kulturološku građu obije zemlje učesnice u projektu.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije-UDG

Nela Milošević

Prirodne nauke

Analiza algerbarskih struktura pomoću diskretne teorije Morsa za simplicijalne komplekse

Nema

Jedna od najvažnijih algebarskih invarijanti dodijeljenih nekom topološkom prostoru su homološke grupe koje mjere rupe različitih dimenzija u prostoru i sadrže informacije o topologiji.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Filološki fakultet-UCG

Svetlana Kalezić Radonjić

Humanističke nauke

Siromaštvo i socijalna pravda kroz prizmu književnosti za djecu

Nema

Književnost za djecu služi kao jedno od osnovnih sredstava rane socijalizacije. Tema socijalne pravde u dječijoj književnosti je tradicionalno prikazivana kroz prizmu siromaštva i posljedica koje ono ima na mogućnost nečijeg životnog razvoja.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Istorijski institut-UCG

Olga Pelcer Vujačić

Društvene nauke

Planine u određenju identiteta Slovenije i Crne Gore

Nema

Planine su jedna od najvažnijih prirodnih determinanti istorijskog razvoja slovenačkog i crnogorskog društva, one su zone odvajanja primorskog od kontinentalnog ali i prostori njihovog spoja, oblasti od kojih se zazire.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Institut za javno zdravlje

Boban Mugoša

Prirodne nauke

Geografsko porijeklo meda primjenom multielementarne i izotopske analize zemljišta, biljaka i meda

Nema

Glavni cilj predloženog projekta je razvoj pouzdane metodologije za određivanje "fingerprint-a" meda na osnovu sadržaja metala i izotopa u medu sa teritorije Crne Gore kako bi se odredilo njegovo geografsko porijeklo.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za turizam i hotelijerstvo-UCG

Sanja Peković

Društvene nauke

Značaj korporativne društvene odgovornosti za poslovanje preduzeća iz sektora usluga: Komparativna analiza Crne Gore i Slovenije

Nema

Osnovni ciljevi projekta odnose se na istraživanje značaja društvene odgovornosti u uslužnim djelatnostima, te na ispitivanje precepcije menadžera u usluznom sektoru o značaju, nivou investiranja i benefitima različitih komponenti društvene odgovornosti.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Pomorski fakultet-UCG

Špiro Ivošević

Društvene nauke

Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima

Nema

Marin projekat kao vid istraživačkog projekta predviđa detaljnu i obradu empirijskih podataka prikupljenih koji predstavljaju svojevrsnu bazu sačinjenu kroz brojna mjerenja metalnih konstruktivnih elemenata na različitim tipovima brodova poput balkarijera, tankerskih brodova, brodova za prevoz generalnih tereta i kontejnerskih brodova.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilataralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

PMF-UCG

Sanja Jančić Rašović

Prirodne nauke

Svojstva hiperskor prstenova

Nema

U okviru ovog projekta planiramo da nastavimo našu naučnu saradnju u oblasti teorije hiperskoro prstenova. Najprijećemo se baviti problemima otvorenim problemima koje smo uočili tokom izrade naših zajedničkih radova.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Biotehnički fakultet-UCG

Neđeljko Latinović

Prirodne nauke

Integralna zaštita bilja u suzbijanju prouzrokovača bolesti biljaka

Nema

Integralna zaštita biljaka podrazumijeva kombinaciju bioloških, biotehnoloških, hemijskih i agrotehničkih mjera pri čemu se upotreba hemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničava na najmanju količinu.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Biotehnički fakultet-UCG

Ana Topalović

Prirodne nauke

Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.)

Nema

Cilj ovog projekta je poređenje fitohemijskog sastava sokova divljeg nara iz ekoloških različitih staništa u Crnoj Gori i Sloveniji.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

PMF-UCG

Marijan Marković

Prirodne nauke

Interakcije između kvazikonformne i kompleksne analize

Nema

Predloženi projekat pripada oblasti kompleksne analize u višim dimenzijama i teoriji harmonijskih i kvazikonformih preslikavanja. Zasnovan je metodama koje su proteklih godina razvili članovi obje istraživačke grupe. Tema istraživanja je teorija minimalnih površi u vezi sa teorijom foliacije.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€Bila

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Elektrotehnički fakultet-UCG

Radovan Stojanović

Prirodne nauke

Razvoj cyber-fizičkog sistema za kontrolu stresa kod ugroženih pojedinaca i grupa

Nema

Stres se može mjeriti na različite načine uključujući dermalni pristup. Radi se o mjerenju vitalnih fizioloških parametara, zraka. Razvijena metodologija će omogućiti mjerenje nivoa stresa na nisko cjenovnom samostalnom uređaju i biti kontrolisana od strane ovlašćenog i specijalizovanog medicinskog osoblja.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Elektrotehnički fakultet-UCG

Gojko Joksimović

Tehničko-tehnoloških nauke

Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora

Nema

Aktuelna energetska debata je dovela do povećanog interesa za optimalni dizajn asinhronih motora. Zbog njihove jednostavnosti i robusnosti a samim tim i njihove pristupačne cijene, većina ovih motora su kaveznog tipa. Iako su ovi motori već decenijama osnovni pokretači u industriji neka od esencijalnih pitanja vezanih za njihov dizajn su još otvorena.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Biletaralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Biotehnički fakultet-UCG

Jelena Lazarević

Prirodne nauke

Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primena na prirodnim staništima i u zasadima

Nema

Tartufi predstavljaju najvrednije mikorizne gljive rasprostranjene u šumskim ekosistemima sjverne hemisfere od suptropske do borealne zone. Ciljk rada biće modeliranje prostorne i temporalne distribucije tartufa sa akcentom na predviđanje uticaja promjene životne sredine na šumske ekosisteme i prateće promjene u produkciji tartufa.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Filozofski fakultet-UCG

Vučina Zorić

Humanističke nauke

Kvalitet procesa predškolskog vaspitanja u Republici Sloveniji i Crnoj Gori

Nema

Visokokvalitetno predškolstvo obrazovanje ima niz pozitivnih efekata na učenje i razvoj djece. Oni potvrđuju tezu da rano uključivanje djece u predškolsko vaspitanje i obarazovanje i duže učešće u njemu utiče na razvoj govora i na kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za državne i evropske studije

Milenko Popović

Društvene nauke

Upravljanje ljudskim resursima u crnogorskim i slovenačkim opštinama

Nema

Ovaj projekat ima u fokusu lokalnu samoupravu, teorijski i praktično, ključni element političkog sistema liberalne demokratije u naprednim civilizacijama.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Biotehnički fakultet-UCG

Mirjana Bojanić Rašović

Prirodne nauke

Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. Lactis izolovanih iz hrane

Nema

Cilj je usavršiti in vitro testove za karakterizaciju probiotičkih i imunomodulatorskih ososbina odabranih sojeva L.lactis. Cilj je odrediti selekciju citokina iz monocitne ćelijske linije THP-1 imunohemijskih metodama nakon stimulacije različitim sojevima L.lactis

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Ekonomski fakultet-UCG

Anđelko Lojpur

Društvene nauke

Inicijative održivosti u obrazovanju u Crnoj Gori i Sloveniji

Nema

U ovom projektu osnovno nastojanje je odrediti o inicijativama održivog razvoja među profesorima visokog obrazovanja i administrativnim osobljem, podstaći razvoj znanja, obuke i stručnosti o održivom razvoju, kroz djeljenje znanja sa međunarodnim istraživačima.

01.08.2017.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet političkih nauka-UCG

Ivan Vuković

Društvene nauke

De-demokratizacija u Sloveniji i Crnoj Gori: poređenje kvaliteta demokratije

Nema

 Ovim projektu namjerava se spovesti analiza faktora koje teorija prepoznaje kao ključne za unapređenje kvaliteta demokratskog sistema.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Filozofski fakultet-UCG

Goran Barović

Prirodne nauke

Vrednovanje geodiverziteta planinskih područja Crne Gore i Slovenije

Nema

Projekat je usmjeren u pravcu razvoja jedinstvene metodologije za evaluaciju geodiverziteta

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Prirodnjački muzej Crne Gore

Marko Karaman

Prirodne nauke

Istraživanje uzoraka podzemnog biodiverziteta kao osnova za određivanje prioriteta u daljim istraživanjima i zaštiti

Nema

Prvi korak projekta je analiza postojećih podataka o podzemnoj fauni registrovanoj na području Crne Gore. Nakon terenskog rada, drugi korak je zaštita podzemnog staništa.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Pomorski fakultet-UCG

Sanja Bauk

Tehničko-tehnološke nauke

Razvoj intermodalnog transporta, intermodalnih čvorova i transportnih mreža u zaleđu u Istočno-Jadranskom regionu

Nema

U osnovi ovog istraživanja su analize i razvoj globalnih, regionalnih i nacionalnih smjernica za lean i green razvoj intermodalnog transporta.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

CETI

Dejan Jančić

Prirodne nauke

Biohemijska analiza kvaliteta povrtlarskih kultura u Crnoj Gori i Sloveniji

Nema

 Osnovni cilj projekta je razmjena iskustava i zajedničke aktivnosti i transfer znanjau oblasti gajenja povrtlarskih biljaka i oblasti zaštite životne sredine.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

PMF-UCG

Mijat Božović

Prirodne nauke

Hemotaksonomija i reproduktivna biologija grupe Salvia pratensis sa područja Zapadnog Balkana

Nema

Ovim projektom će se sprovesti detaljne analize uzimajući u obzirf genetičke i sredinske uticaje na morfološke osobenosti i hemijske profile izučavanih populacija.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

PMF-UCG

Žana Kovijanić Vukićević

Prirodne nauke

Modeliranje grafovima u matematičkoj hemiji

Nema

Cilj projekta je da pruži dodatne informacijeo raznim matematičkim svojstvima straih i novih indeksa i kontinuiranim istraživačkim trendovima.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Ekonomski fakultet-UCG

Vesna Karadžić

Društvene nauke

Analiza razvoja turizma u Sloveniji i Crnoj Gori; metodološki pristup analize vremenskih serija

Nema

Cilj projekta biće rezultati testirani na sekundarnim podacima vremenskih serija uz primjenu kointegrisanog vektor autoregresivnog modela. Istraživanjem se želi testirati najširi značaj turizma i njegov doprinos bruto domaćem proizvodu i zaposlenosti.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za mediteranske poslovne studije-Univerzitewt Adriatik

Stevo Nikić

Društvene nauke

Testiranje modela menadžmenta nagrađivanja u kontekstu napojnica u Crnoj Gori i Sloveniji

Nema

Temeljna prepostavka ovog istraživanja je utvrditi kako se sistem nagrađivanja putem napojnice održava na zadovoljstvo zaposlenih u turističko-ugostiteljskom sektoru Crnoj Gori i Sloveniji.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za crnogorski jezik i književnost-UCG

Boban Batrićević

Humanističke nauke

Kultovi nacionalnih pjesnika i njihova uloga u izgradnji naroda na istočnom Jadranu

Nema

U osnovi ovaj projekta ima za cilj razvijanje međunarodne naučne saradnje, osposobljavanje doktoranada i mladih doktora nauka te stvaranje pretpostavki za otpočinjanje zajedničkih projekata, kao i povećanje broja kvalitetnih naučnih radova.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Filološki fakultet-UCG

Aleksandra Nikčević Batrićević

Humanističke nauke

Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore

Nema

Rezultati studije će pružiti alternativne uvide u savremenu američku književnost i doprinijeće postojećoj kritici, otkriti šta se u SAD smatra globalnim digitalnim društvima i kulturama, ukazati na slovenačke i crnogorske kulturne specifičnosti.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

Bilateralna saradnja između Crne Gore i R. Slovenije

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-UCG

Stevo Popović

Društvene nauke

Inicijativa za praćenje gojaznosti djece od 6 do 9 godina u Crnoj Gori i Sloveniji

Nema

Skup podataka koje obezbjeđuje COSI program uključuje podatke o objektivne mjere visine tijela, telesne težine, obima struka, zatim podatke o školskom okruženju i porodičnom statusu, te pruža panevropske podatke o gojaznosti djese između 6 i 9 godina.

01.08.2018.

2.000,00€

2.000,00€

IAEA PROGRAM TEHNIČKE SARADNJE 2018-2019

IAEA Program tehničke saradnje 2018-2019

Klinički Centar Crne Gore

Sonja Ivanović

medicina

Unapređenje CT dijagnostike za djecu u Crnoj Gori

MNE6005

Unapređenje radiloške dijagnostike u Institutu za bolesti djece Kliničkog Centra Crne Gore

01.01.2018.

551.150,00 EUR

206.000,00 EUR

IAEA Program tehničke saradnje 2018-2019

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore d.o.o.

Danijela Šuković

Bezbjednost hrane

Jačanje tehničkih i institucionalnih kapaciteta nacionalne referentne laboratorije za hranu i hranu za životinje

MNE5004

Opremanje laboratorije u CETI-ju i obuka kadra u skladu sa potrebama doprinosa pregovaračkim poglavljima 27, 11 i 12

01.01.2018.

263.940,00 EUR

 

POSEBAN GRANT - EVROPSKO DRUŠTVENO ISTRAŽIVANJE (ESS)

Poseban grant - Evropsko društveno istraživanje (ESS)

Fakultet političkih nauka, UCG

Olivera Komar

Društvene nauke

Evropsko društveno istraživanje u Crnoj Gori

ESS

Utvrđivanje stabilnosti i promjena u društvenoj strukturi, uslova i stavova u Evropi i tumačenje promjena socijalne, političke i moralne strukture Evrope. Postizanje viših standarda rigoroznosti u međudržavnim istraživanjima u društvenim naukama, kao i uvođenje snažnih indikatora nacionalnog napretka, zasnovanih na percepcijama i stavovima građana o ključnim aspektima njihovih društava

15. novembar 2018.

25.776,20

25.776,20