Manja slova Veća slova RSSUnutrašnje organizacione jedinice u okviru kojih se obavljaju poslovi Ministarstva nauke:

I Sektor za naučnoistraživačku djelatnost 
    I. 1. Odsjek za nacionalne programe
    I. 2. Odsjek za međunarodne programe i evropske integracije

II Kabinet ministra

III Kancelarija za unutrašnju reviziju 

IV Služba za kadrovske, opšte poslove i finansijeU Sektoru za naučnoistraživačku djelatnost vrše se upravni poslovi koji se odnose na ovu oblast i stručni poslovi vezani za: realizaciju programa od opšteg interesa preko kojih se realizuju prioriteti u ovoj djelatnosti, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost; izradu planova i programa naučnoistraživačke djelatnosti; izradu naučne politike i strategije; predlaganje i izvršavanje zakona i drugih propisa; evropske integracije; harmonizaciju zakona i drugih propisa sa pravnim propisima Evropske unije; izradu propisa o naučnoj i tehnološkoj saradnji Crne Gore sa drugim zemaljama (memorandumi, sporazumi, ugovori, protokoli, programi); učešće Crne Gore u multilateralnim, regionalnim i bilateralnim programima i projektima koji se odnose na nauku, istraživanje i razvoj; sprovođenje implementacije projekata iz oblasti nauke koji se finansiraju iz predpristupnih fondova EU – IPA program i drugih međunarodnih fondova; implementaciju bilateralne naučne i tehnološke saradnje Crne Gore sa drugim zemljama; promovisanje Okvirnih programa EU i drugih programa međunarodne saradnje organizaciju i koordinaciju NCP-a (nacionalnih kontakt osoba za Okvirne programe) po pojedinim programima ili djelovima programa; praćenje implementacije strategije naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori; program rada Ministarstva za oblast naučnoistraživačke djelatnosti; izvještaj o radu Vlade iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti; licenciranje naučnoistraživačkih ustanova i vođenje registra ustanova; vođenje baza podataka za oblast naučnoistraživačke djelatnosti u skladu sa zakonom; i druge poslove iz svog djelokruga rada.

U Odsjeku za nacionalne programe vrše se upravni poslovi koji se odnose na realizaciju nacionalne naučne politike i stručne poslove vezane za: realizaciju programa od opšteg interesa, preko kojih se realizuju prioriteti u ovoj djelatnosti, i to programi: kojima se doprinosi razvoju i jačanju nacionalne ekonomije i čijom se realizacijom doprinosi ukupnom povećanju standarda građana i izgradnji društva zasnovanog na znanju; regionalne saradnje i infrastrukturnog povezivanja u istraživanjima; nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja; centara uspješnosti; usavršavanje istraživača u zemlji i svijetu; unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za ostvarivanje istraživanja; kojima se podstiče naučna produktivnost i unapređuje naučnoistraživački rad; kojima se stimuliše izdavačka djelatnost i organizovanje naučnih kongresa; uključivanja naučne dijaspore u naučnoistraživačku djelatnost Crne Gore; uključivanja međunarodno priznatih naučnika iz svijeta u naučnoistraživačke programe i projekte u Crnoj Gori, kojima se omogućava dostupnost rezultatima naučnog rada u zemlji i svijetu; od nacionalnog značaja koji imaju interdisciplinarni karakter a realizuju se uz učešće više ministarstava; i drugi programi od značaja za realizaciju naučnoistraživačke djelatnosti; Savjet za naučnoistraživačku djelatnost; izradu planova i programa naučnoistraživačke djelatnosti; izradu naučne politike i strategije; predlaganje i izvršavanje zakona i drugih propisa; harmonizaciju zakona i drugih propisa sa pravnim propisima Evropske unije; praćenje implementacije strategije naučnoistraživačke djelatnosti u Crnoj Gori; program rada Ministarstva za oblast naučnoistraživačke djelatnosti; izvještaj o radu Vlade iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti; licenciranje naučnoistraživačkih ustanova i vođenje registra ustanova; vođenje baza podataka za oblast naučnoistraživačke djelatnosti u skladu sa zakonom; i druge poslove iz svog djelokruga rada.

U Odsjeku za međunarodne programe i evropske integracije vrše se upravni poslovi koji se odnose na realizaciju međunarodne naučne saradnje i evropskih integracija i stručne poslove vezane za: realizaciju programa od opšteg interesa, preko kojih se realizuju prioriteti u ovoj djelatnosti, i to programi: kojima se naučnoistraživačke ustanove i istraživači uključuju u evropski istraživački prostor i međunarodne programe u nauci; stimulisanja istraživanja kojima se podstiče usavršavanje i mobilnost crnogorskih istraživača sa ciljem omogućavanja njihovog rada u istraživačkim centrima i institutima, kao i korišćenje vrhunskih tehnologija i savremenih laboratorija u svijetu; regionalne saradnje i infrastrukturnog povezivanja u istraživanjima; međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja; praćenje propisa Evropske unije koji se odnose nauku i istraživanje; izradu i izvršavanje propisa o naučnoj i tehnološkoj saradnji Crne Gore sa drugim zemaljama (memorandumi, sporazumi, ugovori, protokoli, programi); učešće Crne Gore u multilateralnim, regionalnim i bilateralnim programima i projektima koji se odnose na nauku, istraživanje i razvoj; sprovođenje implementacije projekata iz oblasti nauke koji se finansiraju iz predpristupnih fondova EU – IPA projekti i drugih međunarodnih fondova (tehnička podrška u vezi programiranja i sprovođenja projekata, izvještavanje prema nadležnim organima i saradnja sa Evropskom Komisijom po tehničkim pitanjima, pružanje podrške u postupku pregovaranja, pomoć pri pripremi finansijskih dokumenata, priprema opisa projekata, dostavljanje zahtjeva za pokretanje tenderskih postupaka, ovjeravanje plaćanja na bazi faktura); implementaciju bilateralne naučne i tehnološke saradnje Crne Gore sa drugim zemljama; učešće na sastancima međunarodnih stručnih tijela i konferencija; promovisanje Okvirnih programa EU i drugih programa međunarodne saradnje; organizaciju i koordinaciju NCP-a (nacionalnih kontakt osoba za Okvirne programe) po pojedinim programima ili djelovima programa; druge poslove iz svog djelokruga rada.

U Kabinetu ministra vrše se stručni, administrativni i korespondencijski poslovi; poslovi u vezi sa informisanjem javnosti i odnosima sa sredstvima javnog informisanja; poslovi organizacije svečanih i drugih skupova; prikupljanje podatka i pripreme kalendara posjeta i putovanja ministra i drugi administrativni poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra. Kabinet vrši i druge poslove po nalogu ministra.

U Kancelariji za unutrašnju reviziju vrše se poslovi: unutrašnje revizije koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti ministarstva u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, a u cilju poboljšanja poslovanja; procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrolu na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja ministru i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev ministra i revizije korišćenja sredstava Evropske unije; praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i stručnih mišljenja kade se uvode novi sistemi i procedure; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje i zvršenje istih; izradu periodičnih i godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije; saradnju sa Sektorom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Ministrstva finansija, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja.

U Službi za kadrovske, opšte poslove i finansije vrše se pravni, kadrovski, organizacioni i finansijski poslovi u vezi sa: ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva; izradom prijedloga godišnjeg plana rada Ministarstva i usaglašavanjem izvještaja o radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva; tehničkim usaglašavanjem rada unutrašnjih organizacionih jedinica; brigom o upravljanju kadrovima i njihovim razvojem; davanjem mišljenja o pitanjima koja se odnose na službeničke odnose u državnoj upravi; obrazaca za obavezno socijalno osiguranje; pripremom prijedloga planova i sprovođenjem postupka prijema u državnu službu usklađujući raspored državnih službenika i namještenika s planovima rada Uprave za kadrove; učešćem u izradi programa i planova obuke za Ministarstvo; vođenjem ličnih dosijea službenika i namještenika; vođenjem ostale evidencije iz radnih odnosa, kao i prijave i odjave na zdravstveno i penzijsko osiguranje; vođenjem evidencije o stambenoj problematici; brigom o urednom i pravilnom korišćenju imovine i sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korišćenju vozila, načinu održavanja sredstava i opreme; vođenjem evidencije o imovini koju koristi Ministarstvo; organizovanjem pomoćnih i tehničkih poslova, poslova umnožavanja, pisarnice; obavljanjem poslova prijema i dostave pošte, raspoređivanja akata, te poslova arhiviranja i čuvanja arhivske građe, planiranje sredstava za rad Ministarstva; finansijsko poslovanje Ministarstva, računovodstvo i nadzor nad izvršenjem Budžeta Ministarstva, pripremu finansijskog plana i izvještaj o izvršenju finansijskog plana, praćenje utroška finansijskih sredstava koji se godišnjim zakonom o budžetu opredjeljuju za rad Ministarstva; praćenje propisa iz oblasti računovodstva i finansija; pripremanje rješenja za isplatu sredstava po odobrenju ministra, javne nabavke za potrebe Ministarstva, a naročito kancelarijske i druge opreme, kacelarijskog i drugog potrošnog materijala; raspisivanje tendera i preduzimanje drugih poslova u cilju efikasnijeg rada Ministarstva na način i po proceduri predviđenoj zakonom, a u skladu sa finansijskim mogućnostima; i obavljanje drugih poslova i zadataka iz ove oblasti. Služba obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.