Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

Datum objave: 06.11.2017 13:43 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke

raspisuje


J A V N I P O Z I V

za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini I. MINISTARSTVO NAUKE DODJELJUJE GODIŠNJE NAGRADE ZA NAUČNA
DOSTIGNUĆA:

1. Najuspješnijem mladom talentu u oblasti nauke do 20 godina života;
2. Najuspješnijem naučniku / naučnici; i
3. Pronalazaču-inovatoru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje.

Licima iz tač. 1, 2 i 3 može se dodijeliti nagrada samo po jednom osnovu.

II. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Pravo prijave na Javni poziv imaju licencirane naučnoistraživačke ustanove, obrazovne ustanove, kao i druge institucije, organizacije i privredni subjekti, koji se bave istraživanjem i razvojem u Crnoj Gori.

Jedna institucija može podnijeti prijavu za jednu ili više nagrada za naučna dostignuća.

III. USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU LICA KOJA SU ZAINTERESOVANA
ZA DOBIJANJE NAGRADA i IZNOSI NAGRADA


1. Kandidat za nagradu za najuspješnijeg mladog talenta u oblasti nauke do 20 godina života iz Crne Gore, treba da je u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada ostvario:

- rezultate u naučnoistraživačkom radu;
- najbolji inovativni rezultat; ili
- najbolje idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u zemlji ili inostranstvu.

Iznos nagrade je 1.000 €.

2. Kandidat za nagradu za najuspješnijeg naučnika / naučnicu iz Crne Gore, treba da je u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada ispunio najmanje jedan kriterijum, i to:

- postigao izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu priznate u Crnoj Gori i inostranstvu;
- koordinira ili učestvuje u multilateralnim i regionalnim programima i projektima (HORIZONT 2020, EUREKA, COST, drugi međunarodni programi i projekti iz oblasti nauke i istraživanja);
- objavio monografiju međunarodnog ili nacionalnog značaja;
- imao najveći porast koeficijenta K po osnovu rezultata istraživanja, koji uključuju i objavljene naučne radove u referentnim međunarodnim časopisima sa sljedećih lista: SCI (Science Citation Index), SCIE (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index Journal List), po kategorijama nauka - naučnih oblasti JRC (Journal Citation Report Science Edition ili Social Science Edition), kao i u časopisima sa liste A&HCI (Art and Humanities Citation Index), sa impakt faktorom većim od nule;
- ostvario inovativni rezultat ili idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u Crnoj Gori ili inostranstvu; ili
- ostvario primjenu rezultata istraživanja u praksi.

Prednost za dodjelu nagrade imaće kandidat koji koordinira ili učestvuje u multilateralnim i regionalnim programima i projektima: HORIZONT 2020, EUREKA, COST, i drugim međunarodnim programima i projektima iz oblasti nauke i istraživanja.

Iznos nagrade je 2.000 €.


3. Kandidat za nagradu za pronalazača – inovatora za najuspješniji patent ili
inovativno rješenje
, treba da je u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada:

- zaštitio ili realizovao patent u Crnoj Gori ili inostranstvu, ili ostvario inovativno rješenje (novi proizvod ili tehnologiju u proizvodnji; programski sistem; soj; sortu; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije; prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično), ili
- ostvario inovativni rezultat ili idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Prednost za dodjelu nagrade imaće pronalazač-inovator koji je patent ili inovativno rješenje realizovao u praksi.

Iznos nagrade je 2.000 €.


IV. FORMAT I SADRŽAJ PRIJAVE


Podnosilac prijave treba da dostavi:

1. Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade sa obrazloženjem u skladu sa tačkom III ovog Poziva i
2. CV sa bibliografijom naučnih radova kandidata.


V. DODJELA NAGRADA

Za dodjeljivanje nagrada za naučna dostignuća iz tačke III ovog Poziva, Ministarstvo nauke obrazuje Komisiju, koja će razmotriti dostavljene prijave i sačiniti prijedlog za dodjelu nagrada za Ministarstvo.


VI. OBJAVLJIVANJE DOBITNIKA NAGRADA

Ministarstvo nauke objavljuje imena dobitnika nagrada sa obrazloženjem, na internet stranici Ministarstva.


VII. TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Rok za dostavljanje prijava je 24. novembar 2017. godine do 14:00 časova.


VIII. NAČIN DOSTAVE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF formatu, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, ili elektronskim putem na e-mail adresu: nevena.ulicevic@mna.gov.me.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je Nevena Ulićević, samostalni savjetnik I u Ministarstvu nauke, tel: 020/405-370.