Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

Datum objave: 08.12.2017 14:45 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Broj: 01- 2578

Podgorica, 08. decembar 2017. godine

 

 

I Z V J E Š T A J

 

O DOSTAVLJENIM PREDLOZIMA, PRIMJEDBAMA I SUGESTIJAMA U TOKU JAVNE RASPRAVE NA TEKST NACRTA STRATEGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI (2017-2021) s AKCIONIM PLANOM

 

            Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke uputilo je Javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije  naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom, u periodu od 20. oktobra do 28. novembra 2017. godine.

Javni poziv je bio objavljen na internet stranici Ministarstva nauke: www.mna.gov.me i Portalu e-Uprave.

            Javna rasprava je sprovedena dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, i organizovanjem okruglog stola.

U toku javne rasprave obavljene su šire konsultacije sa naučnom i akademskom zajednicom zbog značaja dokumenta za dalji razvoj naučnog sistema u Crnoj Gori, kao i sa Evropskom komisijom – Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, od kojeg je dostavljeno pozitivno mišljenje o dokumentu.

            Pozitivna mišljenja o Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom, dostavili su: Ministarstvo finansija, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo evropskih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo javne uprave, i Privredna komora Crne Gore.

            Okrugli sto je organizovan u Podgorici, 24. novembra 2017. godine, u Ministarstvu nauke, na kojem su predstavnici Radne grupe za izradu Strategije i Ministarstva nauke, iznijeli razloge za donošenje Strategije i predstavili najvažnije novine koje će se Strategijom utvrditi, a koje su usklađene sa EU strateškim okvirom i obrazložili sadržinu i osnovne institute koji su definisani u Nacrtu Strategije.

U raspravi koja je uslijedila, više učesnika je istaklo da podržava tekst Strategije naučnoistraživačke djelatnosti sa savremenim konceptom, koji do sada nije rađen u Crnoj Gori u oblasti nauke i istraživanja.Takođe, podržali su glavne ciljeve Strategije: Razvoj ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta; Unapređenje međunarodne saradnje i umrežavanje; i Jačanje sinergije između nauke i ekonomije, kao i 7 istraživačkih oblasti od prioritetnog značaja, sa podprioritetima, koji vode ka pametnoj specijalizaciji.

Predstavnici Radne grupe i Ministarstva nauke odgovorili su na postavljena pitanja, sugestije i primjedbe, uz zaključak da će primjedbe na Nacrt Strategije u toku javne rasprave, biti detaljno razmatrane.  

            Po redosljedu prispijeća primjedbi Ministarstvo nauke dostavlja sljedeće izjašnjenje:

1. Na Nacrt Strategije primjedbu je dostavio JU Zavod za geološka istraživanja, Podgorica:

- da u definisanim prioritetima, svoje mjesto u Strategiji naučnoistraživačke djelatnosti nađu: istraživanje i kompleksna valorizacija mineralnih sirovina, potom istraživanja podzemnih voda (hidrohemija, kvalitet i kvantitet), kao i osnovna istraživanja sastava i građe zemljine kore.

Primjedba je prihvaćena i navedeni podprioriteti u istraživanju su objedinjeni u prioritet geološka istraživanja, koji je uvršten u istraživačku oblast od prioritetnog značaja 6. Održivi razvoj i turizam.

2. Privredna komora Crne Gore, Podgorica, predložila je da se u SWOT analizi Strategije naučnoistraživačke djelatnosti, u dijelu koji se odnosi na slabosti, dopuni sa konstatacijom da su sredstva koja se izdvajaju iz Budžeta nedovoljna za potrebe razvoja nauke. Ocjenjuje da je to veoma važno konstatovati kao slabost, jer je jedan od glavnih indikatora za uspješnost primjene Strategije upravo izdvajanje za bruto društvenu potrošnju na istraživanje i razvoj (GERD) koja treba da se sa sadašnjih 0,38% BDP poveća za 50% do 2021. godine.

Primjedba je prihvaćena  i u Tabeli 6 – SWOT kratak prikaz, u dijelu Slabosti, uvrštena je alineja Nedovoljno nacionalno/budžetsko finansiranje NI djelatnosti.

   

                                                                                                              M I N I S T A R K A

                                                                               Dr Sanja Damjanović, s.r.