Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte
Datum objave: 17.07.2018 08:35 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke

Na osnovu člana 11 Zakona o inovativnoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 42/16) i Pravilnika o bližim uslovima i postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava iz Budžeta Crne Gore za inovativne programe i projekte od opšteg interesa („Službeni list CG“, broj 81/16)


MINISTARSTVO NAUKE
o b j a v l j u j e
KONKURS
ZA DODJELU GRANTOVA ZA INOVATIVNE PROJEKTE


sa ukupnim iznosom sredstava od 1.000.000 € za grantove za inovativne projekate (u daljem tekstu: projekti) po ovom Konkursu

I Predmet Konkursa

Predmet Konkursa je dodjela grantova za inovativne projekte, koji su u skladu sa tematskim prioritetima utvrđenim u Strategiji inovativne djelatnosti (2016-2020).

Tematski prioriteti utvrđeni Strategijom su:

» Energija;
» Poljoprivreda i hrana;
» Održivi razvoj i turizam;
» Informaciono-komunikacione tehnologije;
» Medicina i zdravlje ljudi; i
» Novi materijali, proizvodi i servisi.

II Ciljevi Konkursa

Ciljevi Konkursa su:

- Jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća kroz sufinansiranje razvoja inovativnih tržišno-orijentisanih proizvoda, usluga i tehnologija, koji imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu;
- Podrška prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori; i
- Jačanje ljudskih resursa i kreiranje novih radnih mjesta.

Posebni ciljevi su:

- Jačanje inovativnog potencijala malih i srednjih preduzeća i njihove prepoznatljivosti u sistemu inovacija;
- Stimulisanje tehnoloških inovacija i podsticanje komercijalizacije, odnosno primjene inovativnih ideja i tehnologija na tržištu;
- Podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih kadrova u sektoru istraživanja i inovacija;
- Povećanje ulaganja preduzeća u istraživanje i razvoj;
- Podizanje nivoa komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije;
- Premošćavanje nedostatka finasiranja između istraživanja i komercijalizacije;
- Povećanje broja patenata koji imaju potencijala za primjenu u praksi;
- Stimulisanje saradnje sa crnogorskom naučnom i privrednom dijasporom u cilju stvaranja uslova za njihov povratak, odnosno čvršće povezivanje i reintegraciju u domaću zajednicu; i
- Podsticanje transfera znanja i tehnologija u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima iz naučnoistraživačkog i privrednog sektora.

III Budžet po prihvaćenom inovativnom projektu

Ministarstvo nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) će po prihvaćenom projektu odobriti grant u iznosu do 100.000 €.

Visina opredijeljenih sredstava iz državnog budžeta za grantove za inovativne projekte utvrđuje se u zavisnosti od ukupno prihvaćenog obračuna projekta (budžeta projekta) i u zavisnosti od veličine preduzeća, Korisnika granta. Maksimalni iznos granta može dostići:

- 70 % za mikro i mala preduzeća/organizacije koje imaju do 49 zaposlenih;
- 60 % za srednja preduzeća/organizacije koje imaju od 50 do 249 zaposlenih; i
- 50 % za velika preduzeća/organizacije sa preko 250 zaposlenih.

Pravila državne pomoći primjenjuju se i na ostale inovativne organizacije koje učestvuju kao Podnosioci prijava ili partneri na projektu, za projektne aktivnosti koje se odnose na inovativnu djelatnost.

Podnosilac prijave je u obavezi da preostali iznos sredstava finansira iz sopstvenih/drugih izvora i da priloži dokaz o obezbijeđenom finansijskom učešću u realizaciji projekta.

Podnosilac prijave ne može kao dio sopstvenog finansijskog učešća u realizaciji projekta prikazati sredstva koja su mu dodijeljena iz bilo kojeg javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja (Budžet Crne Gore, relevantni međunardni fondovi itd.), a za namjene realizacije istih aktivnosti predloženih u prijavi inovativnog projekta po ovom Konkursu.

IV Predviđeni rok za realizaciju

Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period od 12 do 24 mjeseca, odnosno od decembra 2018. godine najkasnije do decembra 2020. godine.

V Uslovi Konkursa
Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja su osnovana u skladu sa posebnim zakonom i upisana u Registar inovativnih organizacija , a u njih spadaju: naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva).

Sva pravna lica zainteresovana za podnošenje prijave projekta potrebno je da podnesu zahtjev za upis u Registar inovativnih organizacija.

Poziv pravnim licima za upis u Registar inovativnih organizacija možete pogledati na sljedećoj webstranici: http://www.mna.gov.me/vijesti/189520/Poziv-pravnim-licima-za-upis-u-Registar-inovativnih-organizacija.html

Pravilnik o bližim uslovima za upis u Registar inovativnih organizacija („Službeni list CG”, br. 52/16)dostupan je na sljedećoj veb stranici: http://www.mna.gov.me/biblioteka/pravilnici

Podnosilac prijave se ne može samostalno prijaviti na Konkurs, već u partnerstvu sa najmanje jednim domaćim pravnim licem, koje ispunjava uslove propisane ovim Konkursom.

Partnerstvo u svom sastavu mora imati najmanje jedan privredni subjekat iz Crne Gore.
Izuzetak od navedenog uslova je moguć samo u slučaju da je kroz realizaciju projekta predviđeno osnivanje novog preduzeća/spin-off kompanije u Crnoj Gori od strane naučnoistraživačke ustanove ili kroz privatno javno partnerstvo.

Angažovanje međunarodnih partnera može biti samo po osnovu ugovora o ekspertskim ili konsultatskim uslugama.

Ukoliko je privredni subjekat Podnosilac prijave, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

» Da je upisano u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore;
» Da je upisano u Registar inovativnih organizacija koji vodi Ministarstvo nauke;
» Da ima sjedište na teritoriji Crne Gore;
» Da ima najmanje 2 godine poslovanja prije isteka roka za prijavljivanje;
» Da ima pozitivno poslovanje u posljednje dvije finansijske godine;
» Da redovno izvršava obaveze plaćanja poreza i doprinosa; i
» Da nije koristilo sredstva iz javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja, kao i donatorskih programa, za iste aktivnosti predloženih u prijavi inovativnog projekta po ovom Konkursu.

Partneri na projektu u obavezi su da dostave kopiju Licence za obavljanje djelatnosti ili Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata (zavisno o kom pravnom licu je riječ).

VI Sadržaj Prijave projekta

Prijava projekta treba da sadrži sljedeće:

» Potpisan i pečatiran Prijavni obrazac;
» Budžet projekta;
» Kratku prezentacija projekta (na engleskom jeziku);
» Biografije ključnih članova projektnog tima - maksimalno 5 članova (CV template);
» Dokaz o obezbijeđenom finansijskom učešću u realizaciji projekta iz sopstvenih izvora;
» Izjavu Podnosioca prijave da kao dio sopstvenog finansijskog učešća u realizaciji projekta nije prikazao sredstva koja su mu dodijeljena iz bilo kojeg javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja (Budžet Crne Gore, relevantni međunardni fondovi itd.), a za namjene realizacije istih aktivnosti predloženih u prijavi inovativnog projekta po ovom Konkursu;
» Izjavu Podnosioca prijave da je ispunio ugovorne obaveze iz prethodnih projekata finansiranih iz državnog Budžeta, u posljednjih pet godina; i
» Dokaz o upisu u Registar inovativnih organizacija.

Pored navedenog, u slučaju da je Podnosilac prijave privredni subjekat, potrebno je dostaviti dodatno i sljedeća dokumenta:

» Kopiju Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata;
» Godišnje bilanse za prethodne dvije godine;
» Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama ili odgovarajući dokument o reprogramu poreskog duga; i
» Potvrdu ili uvjerenje da protiv privrednog subjekta nije pokrenut i da se ne vodi stečajni postupak i postupak likvidacije.

VII Evaluacija projektnih prijava

Administrativnu provjeru pristiglih prijava na Konkurs vršiće Ministarstvo. Nakon administrativne provjere, sve projektne prijave koje su ispunile tražene uslove, biće upućene na evaluaciju.

Proces evaluacije sprovode međunarodni eksperti i odvija se u dvije faze:

»Prva faza: Svaka projektna prijava koja prođe administrativnu provjeru biće upućena na ocjenjivanje od strane dva međunarodna eksperta koje imenuje Ministarstvo. Njihov zadatak je da izvrše evaluaciju određene prijave na daljinu koja je usko povezana sa njihovom oblašću ekspertize i dostave individualni evaluacioni izvještaj, koristeći obrazac pripremljen i dostavljen od Ministarstva nauke.

» Druga faza: Projektne prijave koje budu pozitivno ocijenjene u prvoj fazi evaluacije biće dostavljenje ekspertima druge faze evaluacije. Drugu fazu evaluacije sprovodi Finalna evaluaciona komisija (FEK) koju čine tri međunarodna eksperta koje imenuje Ministarstvo, od kojih će najmanje jedan član biti zadužen za inovativni i komercijalni aspekt projekta.

VIII Kriterijumi za izbor projekata i način ocjenjivanja:

Kriterijumi za prvu fazu evaluacije su:

» Kvalitet i originalnost inovativne ideje/inovacije (max 30 bodova);
» Kvalitet predloženog plana aktivnosti i kvalitet budžeta projekta (max 30 bodova);
» Kapacitet Podnosioca projektne prijave, partnera i članova projektnog tima (max do 30 bodova); i
» Potencijal za komercijalizaciju (max do 10 bodova).
Kriterijumi za drugu fazu evaluacije su:
» Inovativnost i konkurentnost (max 30 bodova);
» Kvalitet projektnog plana: tehničke karakteristike, upravljanje projektom, kao i finansijska struktura predloženog budžeta (max 30 bodova); i
» Komercijalizacija rezultata, potencijal za tržišnu primjenu i održivost (max 40 bodova).
Prednost pri izboru će imati:
» Podnosioci prijava koji u svom projektnom timu imaju mlade istraživače i inovatore do 35 godina života i/ili naučnike ili privrednike iz dijaspore.
» Podnosioci prijava koji stvaraju nova radna mjesta.
» Podnosioci prijava koji predlažu projekte sa potencijalom za buduće prijavljivanje u okviru međunarodnih programa poput HORIZONT 2020 i sl.

U fazi evaluacije, prednost pri izboru će se uzimati u obzir za prioritizaciju prijedloga projekata sa istim brojem bodova.

Ministarstvo će donijeti odluku o dodjeli grantova za inovativne projekte u skladu sa preporukom Finalne evaluacione komisije.

Lista odabranih inovativnih projekata biće objavljena na web stranici Ministarstva nauke.

IX Etička pitanja

Tokom procesa pripreme projektne prijave, Podnosilac prijave u obavezi je da vodi računa o poštovanju etičkih principa i pravila.
Ukoliko prijava projekta podrazumijeva neko etičko pitanje, Podnosilac prijave u obavezi je da dostavi odobrenje Etičkog odbora (ukoliko je primjenjivo) i/ili dostavi drugi relevantan dokaz o načinu rješavanja etičkog pitanja.

X Rok za prijavljivanje

Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 24. septembra 2018. godine do 14.00 časova.

XI Način prijavljivanja:

Popunjen i potpisan Prijavni obrazac uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti u dva štampana primjerka (original i jedna kopija) na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica. Takođe, prijavu je potrebno podnijeti i u elektronskoj formi na sljedeću e-mail adresu: ivan.tomovic@mna.gov.me.

Program za dodjelu grantova za inovativne projekte 2018-2020 na crnogorskom jeziku možete preuzeti ovdje

Program za dodjelu grantova za inovativne projekte 2018-2020 na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje

Kontakt osoba za Konkurs u Ministarstvu nauke:
Marijeta Barjaktarović Lanzardi
Načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu
E-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me
Tel. 020/234-577