Manja slova Veća slova RSS
>

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija

Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs  za realizaciju promotivnog događaja u oblasti  informaciono – komunikacionih tehnologija
Datum objave: 29.07.2019 13:42 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 13 stav 1 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
(„Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14)


MINISTARSTVO NAUKE

o b j a v l j u j e


K O N K U R S

ZA REALIZACIJU PROMOTIVNOG DOGAĐAJA U OBLASTI
INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA


U okviru organizacije manifestacije „Otvoreni dani nauke 2019“, koja će se održati u periodu od 01. do 05. oktobra 2019. godine, Ministarstvo nauke će podržati realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, s ciljem približavanja najnaprednijih tehnologija današnjice široj javnosti.

Promovisanje informaciono-komunikacionih tehnologija, najnovijih dostignuća i mogućnosti njihove primjene u poslovnom, ali i u svakodnevnom životu, doprinosi efikasnijem korišćenju ovih tehnologija, kao i povećanju interesovanja mladih ljudi za izbor buduće profesije u ovoj oblasti.

Promotivni događaj treba da pruži uvid u aktuelni razvoj u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (prije svega u oblasti softvera), na informativan, stručan, savremen, i zabavan način, interesantan široj javnosti, a naročito mladima.


I. Ministarstvo nauke poziva institucije, organizacije, udruženja i privredna društva da dostave prijavu za realizaciju promotivnog događaja, koji treba da sadrži:

1. Naziv, sjedište i ovlašćenog zastupnika podnosioca prijave;

2. Opis ciljeva promotivnog događaja i ciljnih grupa;

3. Program promotivnog događaja koji treba da sadrži:

- vremenski okvir u kojem će se realizovati planirane aktivnosti i njihov detaljan opis.
Program može trajati od jednog do tri dana.

4. Učesnike u realizaciji promotivnog događaja:
- Organizacije i kompanije koje učestvuju u realizaciji, uz navođenje ključnih referenci za zadatak za koji su nadležne u okviru organizovanja događaja;
- Upravljačku strukturu tima;
- Rezime CV-ja rukovodećeg tima; i
- Dokaz o iskustvu u realizaciji promotivnih događaja u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija u zemlji ili regionu.


5. Budžet za realizaciju promotivnog događaja:
Navesti ukupan budžet potreban za realizaciju promotivnog događaja, kao i iznos sredstava koji se traži od Ministarstva nauke.

Podnosilac prijave treba da obezbijedi sredstva za realizaciju promotivnog događaja u iznosu od najmanje 50% ukupnog budžeta predloženog za realizaciju promotivnog događaja.

6. Prostor u kojem će se održati promotivni događaj za koji je podnosilac prijave unaprijed obezbijedio saglasnost vlasnika;

7. Specifikaciju tehničkih, prostornih i drugih uslova ukoliko treba da ih obezbijedi Ministarstvo nauke; i

8. Priložiti izjavu o mogućnosti realizacije manifestacije u navedenom periodu.II. Uslovi učešća
Podnosilac prijave treba da obezbijedi organizaciju promotivnog događaja u periodu od 01. oktobra do 05. oktobra 2019. godine u Podgorici, u prostoru koji je pogodan za prijem velikog broja ljudi.


III. Pravo učešća
Podnosioci prijave mogu biti pojedinačne institucije, organizacije, udruženja ili privredna društva iz Crne Gore ili regiona kod kojih ne postoji jezička barijera za saradnju i realizovanje promotivnog događaja (mogućnost komunikacije na crnogorskom ili srodnom jeziku).
Pravo učešća imaju i konzorcijumi sačinjeni od navedenih subjekata, pri čemu je u takvom slučaju obavezno definisanje koordinatora konzorcijuma.


IV. Ocjena prijava
Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija Ministarstva nauke.

Ocjenjivanje i rangiranje prijava obaviće se u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na Konkurs.

Rang lista ocijenjenih prijava biće objavljena na web adresi Ministarstva nauke.

V. Kriterijumi za ocjenjivanje:
- Program promotivnog događaja,
- Implementacija programa promotivnog događaja, i
- Uticaj na podizanje svijesti o važnosti informaciono-komunikacionih tehnologija u crnogorskom društvu.


VI. Zaključivanje ugovora:
Ministarstvo nauke će, nakon ocjene prijava i rangiranja istih od strane ekspertske komisije, sa prvorangiranim kandidatom potpisati ugovor o poslovnoj saradnji.

U slučaju prijave konzorcijuma, ugovor se potpisuje sa koordinatorom konzorcijuma.


VII. Način dostave prijava:
Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF i Word formatu, lično ili poštom, na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, do 23. avgusta 2019. godine, do 15 časova.

Prijave koje ne budu sadržale sve uslove iz tačke I, II i III Konkursa neće biti razmatrane.

Kontakt osobe u Ministarstvu nauke:

Anđela Radulović
tel: +382 20 405 339
e-mail adresa: andjela.grujicic@mna.gov.me

Đurđina Bulatović
tel: +382 20 234 116
e-mail adresa: djurdjina.bulatovic@mna.gov.me