Manja slova Veća slova RSSSlobodan pristup informacijama u posjedu Ministarstva nauke

1.VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  - Vodič za slobodan pristup informacijama-2019.pdf
 

2. JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE


3. PROGRAM I PLANOVI RADA

   - Program rada MNA za 2018.pdf
   -
Program rada MNA za 2017.pdf
  
- Program rada MNA za 2016.pdf
  
- Program rada MNA za 2015.pdf

4. IZVJEŠTAJI I DRUGA DOKUMENTA O RADU I STANJU U OBLASTIMA U NADLEŽNOSTIMA MINISTARSTVA NAUKE

   - Izvjestaj o radu MNA 2017.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2016.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2015.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2014.pdf

5. NACRTI, PREDLOZI I KONAČNI TEKSTOVI STRATEŠKIH DOKUMENATA I PLANOVA I PROGRAMA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE

   - Strategija inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom
   -
Akcioni plan Strategije ID
   -
Strategy of Innovation Activity (2016-2020) with the Action Plan
   -
Action Plan for Strategy
   
-Strategija naucnoistrazivacke djelatnosti (2017-2021)
 
6. NACRTI I PREDLOZI ZAKONA I DRUGIH PROPISA

    - Zakon o inovativnoj djelatnosti.pdf
    - ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI.pdf
    - ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA.pdf


7. POJEDINAČNI AKTI I UGOVORI O RASPOLAGANJU FINANSIJSKIM SREDSTVIMA IZ JAVNIH PRIHODA I DRŽAVNOM IMOVINOM8. SPISAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SA NJIHOVIM SLUŽBENIČKIM I NAMJEŠTENIČKIM ZVANJIMA

     - Spisak zaposlenih 2018
  


9. SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTA OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA I DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA U VEZI SA VRŠENJEM JAVNE FUNKCIJE


10. RJEŠENJA I DRUGI POJEDINAČNI AKTI KOJI SU OD ZNAČAJA ZA PRAVA, OBAVEZE I INTERESE TREĆIH LICA
       
      - Zahtjevi i rje[enja za 2018 godinu:

        - Zahtjev-MANS-5.pdf
        - Rješenje-CGO-3.pdf
        - Zahtjev-CGO-3.pdf
        - Rješenje-MANS-2.pdf
        - Zahtjev -Mans-2.pdf
        - Rješenje MANS - 1.pdf
        - Zahtjev - MANS -1.pdf

      - Rješenja za 2017 god. možete preuzeti ovdje

11.  INFORMACIJA KOJOJ JE PO ZAHTJEVU PRISTUP ODOBREN

      - Informacija-CGO-3.pdf